Πίνακας προδιαγραφών για FXMQ-MB

FXMQ200MBVE FXMQ250MBVE
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 470 470
    Πλάτος Mm 1,380 1,380
    Βάθος Mm 1,100 1,100
Weight Μονάδα kg 132 132
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Ανεμιστήρας External static pressure - 50Hz Υψ. Pa 270 270
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. Mm 9.52 9.52
  Αερίου Τύπος   Χαλκοκόλληση Χαλκοκόλληση
    Εξ.Διάμ. Mm 19.1 22.2
  Συμπυκνωμάτων   PS1B PS1B
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   VE VE
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια) (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια)
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια) (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (οριζόντια)
  (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
  (4) - Η εξωτερική στατική πίεση μπορεί να τροποποιηθεί: αλλάξτε τους συνδετήρες στο κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων, αυτή η πίεση σημαίνει: Υψηλή στατική πίεση - στάνταρ (4) - Η εξωτερική στατική πίεση μπορεί να τροποποιηθεί: αλλάξτε τους συνδετήρες στο κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων, αυτή η πίεση σημαίνει: Υψηλή στατική πίεση - στάνταρ
  (5) - Το φίλτρο αέρα δεν παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα αγωγών στην πλευρά αναρρόφησης. Επιλέξτε χρωματομετρική μέθοδο (βαρυτική μέθοδος) 50% ή περισσότερο. (5) - Το φίλτρο αέρα δεν παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός, αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο σύστημα αγωγών στην πλευρά αναρρόφησης. Επιλέξτε χρωματομετρική μέθοδο (βαρυτική μέθοδος) 50% ή περισσότερο.
  (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στα 220 V. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται στα 220 V.
  (7) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο. (7) - Τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ανηχοϊκό θάλαμο.
  (8) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος (8) - Ο θόρυβος λειτουργίας διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος
  (9) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης. (9) - Εύρος τάσης: οι μονάδες είναι κατάλληλες για χρήση σε ηλεκτρικά συστήματα στα οποία η τάση που παρέχεται προς τον ακροδέκτη μονάδας δεν είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια τάσης.
  (10) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%. (10) - Η μέγιστη επιτρεπόμενη διακύμανση εύρους τάσης μεταξύ φάσεων είναι 2%.
  (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA (11) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  (12) - MFA ≤ 4 x FLA (12) - MFA ≤ 4 x FLA
  (13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α (13) - Επόμενη τυπική χαμηλότερη ονομαστική τιμή ασφάλειας- ελάχιστη 15Α
  (14) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA (14) - Επιλέξτε μέγεθος καλωδίου με βάση την τιμή MCA
  (15) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη (15) - Αντί για ασφάλεια, χρησιμοποιείστε αυτόματο διακόπτη
  (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (16) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου