Πίνακας προδιαγραφών για FWV-DAF

FWV01DAF FWV15DAF FWV15DAFV3 FWV01DAFV3 FWV15DAFVS FWV02DAF FWV25DAF FWV02DAFV3 FWV25DAFVS FWV02DAFVS FWV25DAFV3 FWV03DAF FWV35DAF FWV35DAFVS FWV03DAFVS FWV03DAFV3 FWV35DAFV3 FWV04DAF FWV04DAFV3 FWV04DAFVS FWV06DAF FWV06DAFVS FWV06DAFV3 FWV08DAF FWV08DAFV3 FWV10DAF FWV10DAFV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA         27 (6)       21 (6) 27 (6)       29 (6) 21 (6)         32 (6)   34 (6)          
  Χαμηλή dBA     33 (6) 28 (6)       33 (6)     29 (6)         28 (6) 29 (6)   32 (6)       43 (6)   41 (6)   43 (6)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA         50 (6)       47 (6) 50 (6)       55 (6) 47 (6)         55 (6)   55 (6)          
  Υψ. dBA     44 (6) 40 (6)       45 (6)     43 (6)         42 (6) 46 (6)   51 (6)       54 (6)   55 (6)   61 (6)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 6 8       7 4         5 9         12     10     30   30  
  Ψύξη Ονομαστική kPa 12 14       13 16         11 12         12     14     12   16  
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A       FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA     40 (4) 33 (4)       38 (4)     34 (4)         33 (4) 36 (4)   39 (4)       48 (4)   46 (4)   48 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA         32 (4)       26 (4) 32 (4)       36 (4) 26 (4)         39 (4)   39 (4)          
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA         55 (4)       52 (4) 55 (4)       60 (4) 52 (4)         60 (4)   60 (4)          
  Υψηλή dBA     49 (4) 45 (4)       50 (4)     48 (4)         47 (4) 53 (4)   56 (4)       58 (4)   60 (4)   66 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h     212 (1) 169 (1)       216 (1)     272 (1)         297 (1) 336 (1)   425 (1)       535 (1)   676 (1)   699 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h         174 (1)       245 (1) 209 (1)       336 (1) 263 (1)         425 (1)   457 (1)          
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h         241 (1)       498 (1) 403 (1)       755 (1) 619 (1)         902 (1)   915 (1)          
    Υψηλή l/h     291 (1) 250 (1)       307 (1)     409 (1)         493 (1) 594 (1)   730 (1)       802 (1)   1,138 (1)   1,352 (1)
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h         119 (3)       145 (3) 117 (3)       247 (3) 155 (3)         277 (3)   282 (3)          
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h         175 (3)       267 (3) 175 (3)       441 (3) 267 (3)         441 (3)   441 (3)          
    Υψ. l/h     154 (3) 146 (3)       154 (3)     222 (3)         234 (3) 368 (3)   334 (3)       406 (3)   610 (3)   643 (3)
    Χαμηλή l/h     120 (3) 115 (3)       119 (3)     156 (3)         165 (3) 247 (3)   238 (3)       311 (3)   440 (3)   425 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa         4 (3)       2 (3) 4 (3)       3 (3) 2 (3)         6 (3)   4 (3)          
      Υψ. kPa     7 (3) 4 (3)       6 (3)     3 (3)         4 (3) 16 (3)   14 (3)       8 (3)   24 (3)   29 (3)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa         8 (3)       5 (3) 7 (3)       10 (3) 5 (3)         12 (3)   9 (3)          
      Χαμηλή kPa     4 (3) 3 (3)       4 (3)     2 (3)         2 (3) 8 (3)   8 (3)       5 (3)   14 (3)   14 (3)
    Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa         10 (1)       22 (1) 21 (1)       18 (1) 16 (1)         17 (1)   17 (1)          
      Υψηλή kPa     14 (1) 12 (1)       13 (1)     16 (1)         11 (1) 12 (1)   12 (1)       14 (1)   12 (1)   16 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa         6 (1)       6 (1) 7 (1)       4 (1) 4 (1)         5 (1)   5 (1)          
      Χαμηλή kPa     8 (1) 6 (1)       7 (1)     8 (1)         5 (1) 4 (1)   5 (1)       7 (1)   5 (1)   5 (1)
    Ονομ. l/h 250 291       176 409         494 594         730     803     1,138   1,362  
  Θέρμανση Ονομ. l/h 167 177       182 257         270 421         443     465     694   733  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης       Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης  
  Ταχύτητα Steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)       3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)  
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.14 (1) 1.48 (1)       1.56 (1) 2.00 (1)         2.33 (1) 2.60 (1)         3.23 (1)     3.81 (1)     5.23 (1)   6.16 (1)  
    Υψ. kW 1.46 (1) 1.69 (1)       1.79 (1) 2.38 (1)         2.87 (1) 3.46 (1)         4.26 (1)     4.67 (1)     6.64 (1)   7.88 (1)  
    Χαμηλή kW 0.99 (1) 1.24 (1)       1.26 (1) 1.58 (1)         1.73 (1) 1.96 (1)         2.48 (1)     3.11 (1)     3.93 (1)   4.07 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.75 (1) 0.93 (1)       0.98 (1) 1.17 (1)         1.24 (1) 1.44 (1)         1.78 (1)     2.28 (1)     2.82 (1)   3.02 (1)  
    Υψ. kW 1.14 (1) 1.27 (1)       1.46 (1) 1.85 (1)         2.07 (1) 2.71 (1)         3.09 (1)     3.57 (1)     4.85 (1)   5.85 (1)  
    Ονομ. kW 0.90 (1) 1.11 (1)       1.22 (1) 1.54 (1)         1.66 (1) 2.02 (1)         2.42 (1)     2.87 (1)     3.80 (1)   4.57 (1)  
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5       0.7 0.7         1 1         1.4     1.4     2.1   2.1  
  Σειρές Ποσότητα 2 2       3 3         3 2         3     3     3   3  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086       0.086 0.138         0.138 0.191         0.191     0.191     0.292   0.292  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.6       1.6 1.8         1.6 1.6         1.8     1.6     2.1   2.1  
  Στάδια Ποσότητα 10 10       10 10         10 10         10     10     12   12  
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.2 0.2       0.2 0.3         0.3 0.4         0.4     0.4     0.6   0.6  
  Σειρές Ποσότητα 1 1       1 1         1 1         1     1     1   1  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6       1.6 1.6         1.6 1.6         1.6     1.6     1.6   1.6  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068 0.068       0.068 0.110         0.110 0.152         0.152     0.152     0.243   0.243  
  Στάδια Ποσότητα 8 8       8 8         8 8         8     8     10   10  
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2"       1/2" 1/2"         1/2" 1/2"         1/2"     1/2"     3/4"   3/4"  
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW         0.066       0.082 0.066       0.105 0.082         0.105   0.105          
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW         0.02       0.02 0.02       0.04 0.02         0.04   0.04          
  Υψηλή kW     0.053 0.037       0.053     0.057         0.056 0.065   0.098       0.098   0.182   0.244
  Χαμηλή kW     0.03 0.02       0.02     0.03         0.03 0.04   0.04       0.05   0.09   0.11
  Ονομ. W 28 36       36 44         43 61         61     68     127   169  
  Χαμηλή W 21 25       24 29         29 37         38     47     86   109  
  Υψ. W 37 53       53 57         56 98         98     98     182   244  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 45 49       50 48         47 51         56     59     60   66  
  Χαμηλή dBA 33 38       38 34         33 34         37     48     46   48  
  Ονομ. dBA 39 44       44 43         41 43         46     53     54   58  
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό       Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό     Πλαστικό     Πλαστικό   Πλαστικό  
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 774 774 774 774 774 987 774 984 774 984 987 1,194 1,190 984 984 1,190 1,194 1,190 1,190 1,194 1,190 1,190 1,404 1,400 1,404 1,400
    Βάθος mm 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 251 251 251 251
    Ύψος mm 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2"   1/2"
  Πρωταρχική σερπαντίνα inch     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   3/4 "   3/4 "
Casing Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο       Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο  
Βάρος Μονάδα kg 20 21 19.7 19.7 19.7 21 26 20.6 25.5 20.6 25.5 26 32 31.0 26.7 26.7 31.0 32 30.4 30.4 33 32.3 32.3 44 41.4 44 41.6
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/h 225 261       261 334         332 444         490     593     765   1,007  
    Χαμηλή m³/h 174 205       205 238         238 316         356     460     565   636  
    Υψ. m³/h 307 330       327 432         431 628         690     763     998   1,362  
  Type 1 1       1 2         2 2         2     2     2   2  
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW         1.33 (1)       2.82 (1) 2.28 (1)       4.30 (1) 3.53 (1)         5.16 (1)   5.23 (1)          
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW         1.00 (1)       1.41 (1) 1.20 (1)       1.92 (1) 1.51 (1)         2.44 (1)   2.63 (1)          
    Χαμηλή kW     1.22 (1) 0.97 (1)       1.24 (1)     1.55 (1)         1.70 (1) 1.92 (1)   2.44 (1)       3.06 (1)   3.84 (1)   3.96 (1)
    Υψηλή kW     1.64 (1) 1.42 (1)       1.74 (1)     2.32 (1)         2.81 (1) 3.36 (1)   4.16 (1)       4.57 (1)   6.46 (1)   7.64 (1)
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW     0.91 (1) 0.73 (1)       0.96 (1)     1.14 (1)         1.21 (1) 1.40 (1)   1.74 (1)       2.23 (1)   2.73 (1)   2.91 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW         0.84 (1)       1.03 (1) 0.92 (1)       1.40 (1) 1.08 (1)         1.74 (1)   1.92 (1)          
    Υψηλή kW     1.22 (1) 1.10 (1)       1.41 (1)     1.79 (1)         2.01 (1) 2.61 (1)   2.99 (1)       3.47 (1)   4.67 (1)   5.61 (1)
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW 1.90 (2) 2.02 (2)       2.01 (2) 2.92 (2)         3.08 (2) 4.80 (2)         5.05 (2)     5.30 (2)     7.91 (2)   8.35 (2)  
    Μέτρια kW 1.70 (2) 1.78 (2)       1.78 (2) 2.53 (2)         2.68 (2) 3.96 (2)         4.25 (2)     4.65 (2)     6.83 (2)   7.14 (2)  
    Χαμηλή kW 1.50 (2) 1.56 (2)       1.56 (2) 2.06 (2)         2.18 (2) 3.21 (2)         3.60 (2)     4.04 (2)     5.69 (2)   5.50 (2)  
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW         2.00 (3)       3.06 (3) 2.00 (3)       5.04 (3) 3.06 (3)         5.04 (3)   5.04 (3)          
    Χαμηλή kW     1.36 (3) 1.31 (3)       1.36 (3)     1.78 (3)         1.88 (3) 2.82 (3)   2.73 (3)       3.55 (3)   5.02 (3)   4.85 (3)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW         1.36 (3)       1.66 (3) 1.33 (3)       2.82 (3) 1.77 (3)         2.73 (3)   3.23 (3)          
    Υψηλή kW     1.76 (3) 1.66 (3)       1.76 (3)     2.53 (3)         2.68 (3) 4.20 (3)   3.82 (3)       4.64 (3)   6.97 (3)   7.35 (3)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1       Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1  
Ρεύμα εισόδου Μέτρια A 0.13 0.16       0.16 0.21         0.20 0.29         0.29     0.31     0.57   0.76  
  Υψ. A 0.17 0.24 0.20 0.16   0.24 0.26 0.20     0.27 0.25 0.44     0.27 0.40 0.44 0.40   0.43   0.39 0.82 0.80 1.10 1.07
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 A         0.29       0.36 0.29       0.47 0.36         0.47   0.47          
  Χαμηλή A 0.10 0.12 0.11 0.09   0.11 0.14 0.11     0.14 0.14 0.19     0.14 0.19 0.19 0.19   0.22   0.19 0.39 0.39 0.50 0.54
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 A         0.08       0.11 0.08       0.19 0.11         0.19   0.19          
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1       1 1         1 1         1     1     1   1  
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5       0.5 0.5         0.5 0.5         0.5     0.5     1   2  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~       1~ 1~         1~ 1~         1~     1~     1~   1~  
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
Casing Colour       Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010     Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010     Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010 Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος       230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση       1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~   1~ 1~   1~ 1~   1~   1~
Σημειώσεις     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
      (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
      (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.