Πίνακας προδιαγραφών για FWM-DAT

FWM01DAT FWM15DAT FWM15DATV3 FWM15DATVS FWM01DATV3 FWM02DAT FWM25DAT FWM25DATV3 FWM02DATVS FWM02DATV3 FWM25DATVS FWM03DAT FWM35DAT FWM03DATVS FWM03DATV3 FWM35DATV3 FWM35DATVS FWM04DAT FWM04DATV3 FWM04DATVS FWM06DAT FWM06DATVS FWM06DATV3 FWM08DAT FWM08DATV3 FWM10DAT FWM10DATV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA       27 (6)         27 (6)   21 (6)     21 (6)     30 (6)     30 (6)   34 (6)          
  Χαμηλή dBA     33 (6)   32 (6)     30 (6)   35 (6)         31 (6) 30 (6)     30 (6)       38 (6)   42 (6)   44 (6)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       50 (6)         50 (6)   47 (6)     47 (6)     55 (6)     55 (6)   55 (6)          
  Υψ. dBA     44 (6)   42 (6)     43 (6)   45 (6)         43 (6) 47 (6)     48 (6)       51 (6)   56 (6)   62 (6)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 11 12       10 13         9 10         10     12     10   16  
  Ψύξη Ονομαστική kPa 13 14       12 16         11 12         12     14     12   19  
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A       FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA     38 (4)   37 (4)     35 (4)   40 (4)         36 (4) 35 (4)     35 (4)       43 (4)   47 (4)   49 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA       32 (4)         32 (4)   26 (4)     26 (4)     35 (4)     35 (4)   39 (4)          
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       55 (4)         55 (4)   52 (4)     52 (4)     60 (4)     60 (4)   60 (4)          
  Υψηλή dBA     49 (4)   47 (4)     48 (4)   50 (4)         48 (4) 52 (4)     53 (4)       56 (4)   61 (4)   67 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h     216 (1)   179 (1)     275 (1)   234 (1)         302 (1) 340 (1)     431 (1)       515 (1)   682 (1)   706 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h       206 (1)         221 (1)   239 (1)     263 (1)     340 (1)     431 (1)   457 (1)          
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       364 (1)         449 (1)   498 (1)     619 (1)     755 (1)     902 (1)   915 (1)          
    Υψηλή l/h     299 (1)   264 (1)     415 (1)   337 (1)         503 (1) 602 (1)     743 (1)       774 (1)   1,152 (1)   1,376 (1)
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h       236 (2)         246 (2)   270 (2)     293 (2)     415 (2)     430 (2)   526 (2)          
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       418 (2)         445 (2)   561 (2)     683 (2)     907 (2)     1,003 (2)   1,061 (2)          
    Υψ. l/h     320 (2)   317 (2)     469 (2)   373 (2)         506 (2) 704 (2)     736 (2)       866 (2)   1,129 (2)   1,455 (2)
    Χαμηλή l/h     252 (2)   211 (2)     302 (2)   260 (2)         301 (2) 415 (2)     430 (2)       575 (2)   690 (2)   764 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa       8 (2)         6 (2)   6 (2)     4 (2)     5 (2)     4 (2)   6 (2)          
      Υψ. kPa     14 (2)   15 (2)     17 (2)   12 (2)         11 (2) 13 (2)     10 (2)       14 (2)   10 (2)   18 (2)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       21 (2)         16 (2)   23 (2)     16 (2)     21 (2)     17 (2)   19 (2)          
      Χαμηλή kPa     9 (2)   8 (2)     8 (2)   6 (2)         5 (2) 5 (2)     4 (2)       7 (2)   4 (2)   6 (2)
    Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       20 (1)         20 (1)   22 (1)     16 (1)     18 (1)     18 (1)   17 (1)          
      Υψηλή kPa     14 (1)   13 (1)     16 (1)   13 (1)         13 (1) 12 (1)     12 (1)       14 (1)   12 (1)   20 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa       8 (1)         6 (1)   6 (1)     4 (1)     4 (1)     5 (1)   5 (1)          
      Χαμηλή kPa     8 (1)   7 (1)     8 (1)   7 (1)         6 (1) 4 (1)     5 (1)       7 (1)   5 (1)   6 (1)
    Ονομ. l/h 264 298       337 415         504 602         743     818     1,152   1,376  
  Θέρμανση Ονομ. l/h 264 298       337 415         504 602         743     818     1,152   1,376  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης       Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης  
  Ταχύτητα Steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)       3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)  
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.24 (1) 1.52 (1)       1.70 (1) 2.03 (1)         2.38 (1) 2.63 (1)         3.27 (1)     3.87 (1)     5.27 (1)   6.24 (1)  
    Υψ. kW 1.54 (1) 1.74 (1)       1.96 (1) 2.42 (1)         2.93 (1) 3.51 (1)         4.33 (1)     4.77 (1)     6.71 (1)   8.02 (1)  
    Χαμηλή kW 1.04 (1) 1.26 (1)       1.36 (1) 1.60 (1)         1.76 (1) 1.98 (1)         2.51 (1)     3.17 (1)     3.97 (1)   4.11 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.79 (1) 0.95 (1)       1.00 (1) 1.18 (1)         1.26 (1) 1.45 (1)         1.80 (1)     2.32 (1)     2.84 (1)   3.05 (1)  
    Υψ. kW 1.20 (1) 1.30 (1)       1.42 (1) 1.88 (1)         2.11 (1) 2.72 (1)         3.15 (1)     3.65 (1)     4.91 (1)   5.96 (1)  
    Ονομ. kW 0.97 (1) 1.14 (1)       1.24 (1) 1.57 (1)         1.70 (1) 2.04 (1)         2.45 (1)     2.92 (1)     3.83 (1)   4.63 (1)  
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5       0.7 0.7         1 1         1.4     1.4     2.1   2.1  
  Σειρές Ποσότητα 2 2       3 3         3 2         3     3     3   3  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086       0.086 0.138         0.138 0.191         0.191     0.191     0.292   0.292  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.6       1.6 1.8         1.6 1.6         1.8     1.6     2.1   2.1  
  Στάδια Ποσότητα 10 10       10 10         10 10         10     10     12   12  
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 16 16 16 17 17 16 16 16 16 17 17 16 16 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 17 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2"       1/2" 1/2"         1/2" 1/2"         1/2"     1/2"     3/4"   3/4"  
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       0.066         0.066   0.082     0.082     0.105     0.105   0.105          
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       0.02         0.02   0.02     0.02     0.04     0.04   0.04          
  Υψηλή kW     0.053   0.037     0.057   0.053         0.056 0.065     0.098       0.098   0.182   0.244
  Χαμηλή kW     0.03   0.02     0.03   0.02         0.03 0.04     0.04       0.05   0.09   0.11
  Ονομ. W 28 36       36 44         43 61         61     68     127   169  
  Χαμηλή W 21 25       24 29         29 37         38     47     86   109  
  Υψ. W 37 53       53 57         56 98         98     98     182   244  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 47 49       50 48         48 52         53     56     61   67  
  Χαμηλή dBA 37 38       40 35         34 35         35     43     47   49  
  Ονομ. dBA 42 44       44 43         42 43         43     49     54   60  
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό       Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό     Πλαστικό     Πλαστικό   Πλαστικό  
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 584 584 584 584 584 584 794 794 584 584 794 794 1,004 794 794 1,000 1,000 1,004 1,000 1,000 1,004 1,000 1,000 1,214 1,210 1,214 1,210
    Βάθος mm 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 249 249 249 249
    Ύψος mm 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch                             1/2"                        
  Πρωταρχική σερπαντίνα inch     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   3/4 "   3/4 "
Casing Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο       Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο  
Βάρος Μονάδα kg 14 15 16.5 16.5 16.5 15 19 21.4 16.9 16.9 21.4 19 23 22.1 22.1 26.3 26.3 23 26.4 26.4 23 26.6 26.6 32 35.4 32 35.4
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/h 233 271       271 341         341 450         497     605     771   1,022  
    Χαμηλή m³/h 178 211       211 241         241 320         361     470     570   642  
    Υψ. m³/h 319 344       344 442         442 640         706     785     1,011   1,393  
  Type 1 1       1 2         2 2         2     2     2   2  
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       1.51 (1)         1.83 (1)   2.31 (1)     2.47 (1)     3.53 (1)     4.10 (1)   4.10 (1)          
    Χαμηλή kW     0.93 (1)   0.77 (1)     1.15 (1)   0.98 (1)         1.23 (1) 1.41 (1)     1.76 (1)       2.27 (1)   2.75 (1)   2.94 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       0.88 (1)         0.92 (1)   1.02 (1)     1.08 (1)     1.41 (1)     1.76 (1)   1.92 (1)          
    Υψηλή kW     1.25 (1)   1.16 (1)     1.82 (1)   1.37 (1)         2.05 (1) 2.69 (1)     3.05 (1)       3.55 (1)   4.73 (1)   5.72 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       2.05 (1)         2.55 (1)   2.82 (1)     3.53 (1)     4.30 (1)     5.16 (1)   5.23 (1)          
    Χαμηλή kW     1.24 (1)   1.02 (1)     1.57 (1)   1.34 (1)         1.73 (1) 1.94 (1)     2.47 (1)       2.95 (1)   3.88 (1)   4.00 (1)
    Υψηλή kW     1.69 (1)   1.50 (1)     2.36 (1)   1.91 (1)         2.87 (1) 3.45 (1)     4.23 (1)       4.41 (1)   6.53 (1)   7.78 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       1.18 (1)         1.27 (1)   1.38 (1)     1.51 (1)     1.94 (1)     2.47 (1)   2.63 (1)          
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Χαμηλή kW 1.43 (2) 1.71 (2)       1.79 (2) 2.07 (2)         2.28 (2) 2.81 (2)         2.98 (2)     3.96 (2)     4.77 (2)   5.24 (2)  
    Μέτρια kW 1.73 (2) 2.04 (2)       2.18 (2) 2.68 (2)         3.08 (2) 3.69 (2)         3.90 (2)     4.87 (2)     6.23 (2)   7.80 (2)  
    Υψ. kW 2.14 (2) 2.20 (2)       2.57 (2) 3.20 (2)         3.81 (2) 4.78 (2)         5.10 (2)     5.95 (2)     7.83 (2)   10.03 (2)  
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Υψηλή kW     1.84 (2)   1.82 (2)     2.70 (2)   2.15 (2)         2.94 (2) 4.05 (2)     4.24 (2)       4.98 (2)   6.49 (2)   8.37 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       2.40 (2)         2.56 (2)   3.22 (2)     3.92 (2)     5.22 (2)     5.77 (2)   6.10 (2)          
    Χαμηλή kW     1.45 (2)   1.21 (2)     1.74 (2)   1.50 (2)         1.76 (2) 2.39 (2)     2.47 (2)       3.31 (2)   3.97 (2)   4.39 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       1.36 (2)         1.41 (2)   1.55 (2)     1.69 (2)     2.39 (2)     2.47 (2)   3.03 (2)          
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1       Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1  
Ρεύμα εισόδου Μέτρια A 0.13 0.16       0.16 0.21         0.20 0.29         0.29     0.31     0.57   0.76  
  Υψ. A 0.17 0.24 0.20   0.16 0.24 0.26 0.27   0.20   0.25 0.44   0.27 0.40   0.44 0.40   0.43   0.39 0.82 0.80 1.10 1.07
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 A       0.29         0.29   0.36     0.36     0.47     0.47   0.47          
  Χαμηλή A 0.10 0.12 0.11   0.09 0.11 0.14 0.14   0.11   0.14 0.19   0.14 0.19   0.19 0.19   0.22   0.19 0.39 0.39 0.50 0.54
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 A       0.08         0.08   0.11     0.11     0.19     0.19   0.19          
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1       1 1         1 1         1     1     1   1  
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5       0.5 0.5         0.5 0.5         0.5     0.5     1   2  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~       1~ 1~         1~ 1~         1~     1~     1~   1~  
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Τιμές απόδοσης θέρμανσης 2 σωλήνων: αέρας 20°C DB - νερό εισόδου 50°C - παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος       230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση       1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~   1~ 1~   1~ 1~   1~   1~
Σημειώσεις     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
      (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
      (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.