Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQSG-L3/9V1

FUQ71CVEB / RZQSG71L3V1B FUQ100CVEB / RZQSG100L9V1B FUQ125CVEB / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 9.5 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 10.8 13.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   2.96 4.53
  Θέρμανση Ονομ. kW   2.99 3.95
Ονομαστική απόδοση EER   3.21    
  COP   3.61    
  Annual energy consumption kWh 1,060 1,480 (0.000) 2,265 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A    
    Θέρμανση   A    
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80    
  SEER   5.81    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 410    
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A    
  Απόδοση Pdesign kW 6.33    
  SCOP/A   3.90    
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,273    
Pto (Thermostat off) W   7.0 7.0
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA   70 70
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA   64 65
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ    
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°    
Poff (λειτουργία Off) W   0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W   7.0 7.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling   0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW   9.50 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   593 793
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class   5.61 5.30
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW   4.02 3.96
      Κατανάλωση kW   0.42 0.38
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd   9.63 10.43
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW   0.64 0.78
      Pdc kW   4.59 5.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd   7.23 7.33
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW   2.96 4.53
      Pdc kW   9.50 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd   3.21 2.65
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW   7.00 8.84
      Κατανάλωση kW   1.88 2.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd   3.73 3.01
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   2,654 2,764
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW   7.04 7.05
    Σχέδιο Ρ kW   7.60 7.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW   0.56 0.55
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a   A+ A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.50 2.57
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C   -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop   2.69 2.62
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   3.02 3.03
      Ισχύς εισόδου kW   0.55 0.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop   5.56 5.26
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C   -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   7.56 7.60
      Ισχύς εισόδου kW   4.00 4.05
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop   1.89 1.88
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   6.72 6.72
      Ισχύς εισόδου kW   2.50 2.57
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop   2.69 2.62
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   3.44 3.46
      Ισχύς εισόδου kW   0.53 0.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop   6.59 6.24
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW   1.09 1.13
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW   4.13 4.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop   3.82 3.68
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W   0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση   A D
  Nominal efficiency-=-Cop   3.21 2.65
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   7.0 7.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating   0.25 0.25
Εσωτερική μονάδα   Ναι Ναι