Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A(9) / RXS-L3

FHA35AVEB9 / RXS35L3V1B FHA35AVEB99 / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 3.40
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 4.00
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 459 459
  COP   4.08 4.08
  EER   3.70 3.70
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Space cooling Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   193
  Απόδοση Pdesign kW   3.40
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   981
  Απόδοση Pdesign kW   3.10
Σημειώσεις (1) - Οι εφαρμογές «Code du travail» αφορούν μη δημόσια κτίρια (για παράδειγμα γραφεία). (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++
  SEER     6.18
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+
  SCOP/A     4.43