Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F9 / RXS-L1

FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.80 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.80 (2)
Ονομαστική απόδοση COP   3.29
  EER   3.37
Σημειώσεις (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB.