Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZQSG-L3/9V1

FDA125A5VEB / RZQSG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.00
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.50
Ονομαστική απόδοση EER   3.09
  COP   3.51
  Annual energy consumption kWh 1,942
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   B
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 12.00
  SEER   5.20
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 808
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60
  SCOP/A   3.90
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,729
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά