Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADY17 / ERSQ-AY1

EKHBRD014ADY17 / ERSQ014AAY1 EKHBRD011ADY17 / ERSQ011AAY1 EKHBRD016ADY17 / ERSQ016AAY1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB