Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ADV17 / ERSQ-AV1

EKHBRD016ADV17 / ERSQ016AAV1 EKHBRD014ADV17 / ERSQ014AAV1 EKHBRD011ADV17 / ERSQ011AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3)
COP 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3)
Σημειώσεις (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB