Πίνακας προδιαγραφών για EKHBRD-ACV1 / ERRQ-AV1

EKHBRD011ACV1 / ERRQ011AAV1 EKHBRD014ACV1 / ERRQ014AAV1 EKHBRD016ACV1 / ERRQ016AAV1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11 (1), 11 (2) 14 (1), 14 (2) 16 (1), 16 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 3.57 (1), 4.40 (2) 4.66 (1), 5.65 (2) 5.57 (1), 6.65 (2)
COP 3.08 (1), 2.50 (2) 3.00 (1), 2.48 (2) 2.88 (1), 2.41 (2)
Σημειώσεις EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 55℃; LW 65℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB EW 70℃; LW 80℃; Dt 10℃; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB