Πίνακας προδιαγραφών για EHVH-CB3VF / ERLQ-CV3

EHVH04S18CB3VF / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ008CAV3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)
  Ονομ. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου   L L L
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού   A A A
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP   3.20    
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++    
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP   4.52    
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου   A++    
Σημειώσεις (1) - Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  (3) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά SCOP     3.22 3.20
      Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C Γενικά SCOP     4.29 4.34
      Κατηγορία εποχ. απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++