Πίνακας προδιαγραφών για EHSX-A / ERLQ-CV3

EHSX04P30AA / ERLQ004CAV3 EHSX08P30AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ008CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ016CAV3
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου Ναι              
  Ψυχρό κλίμα AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,221              
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 5.473              
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 92              
  Θερμό κλίμα Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.229              
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 948              
    Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 120              
  Μέσο κλίμα Ƞwh (απόδοση θέρμανσης νερού) % 103              
    Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 4.753              
    AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) kWh 1,063              
    Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού A              
Θέρμανση χώρου γενικά Μονάδα αέρα σε νερό Ονομαστική ροή αέρα (εξωτερικός χώρος) m³/ώρα 2,700              
  Άλλο Psb (λειτουργία ετοιμότητας) kW 0.011              
    Poff (λειτουργία εκτός) kW 0.011              
    Pto (θερμοστάτης εκτός) kW 0.043              
    Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) kW 0.000              
    Έλεγχος απόδοσης 0.9              
  Ενσωματωμένος συμπληρωματικός θερμαντήρας Psup kW 9.0              
    Τύπος εισόδου ενέργειας Ηλεκτρολογικά              
Εναλ. θερμότητας πλευράς νερού Ταχύτητα ροής νερού Ψύξη Ονομ. l/min 12.7 (5), 11.5 (6)              
    Θέρμανση Ονομ. l/min 13.0 (7), 11.3 (8)              
Pump Pump-=-Pump type Grundfos UPM2 15-70 CES87              
  Ονομαστική μονάδα ESP Θέρμανση kPa 46.0 (7), 48.0 (8)              
    Ψύξη kPa 45.0 (5), 48.0 (6)              
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού ψυχρού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους -22°C kW 4              
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,069              
      Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 110              
    A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 92.0              
      Pdh kW 2.2              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0              
    Προϋπόθεση C (7°CDB/6°CWB) PERd % 236.8              
      Pdh kW 1.6              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 0.9              
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) PERd % 35.6              
      Pdh kW 0.8              
      TOL °C -20              
      WTOL °C 55              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 0.89              
    G Συνθήκες (-15°CDB/-) Pdh kW 2.9              
      PERd % 50.0              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-G Condition (-15°CDB/-)-=-Copd 1.25              
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Pdh kW 2.9              
      PERd % 50.0              
      Tbiv °C -15              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 1.25              
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -22°C) kW 3.5              
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 150.0              
      Pdh kW 1.4              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0              
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) Pdh kW 1.6              
      PERd % 346.0              
      Space heating-=-Cold climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 8.65              
  Έξοδος νερού θερμού κλίματος 55°C Γενικά Prated στους 2°C kW 4              
      Ƞs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) % 186              
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,174              
    Tbiv (δίτιμη θερμοκρασία) Tbiv °C 2              
      PERd % 84.4              
      Pdh kW 4.3              
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.11              
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) PERd % 84.4              
      Pdh kW 4.3              
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0              
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) PERd % 150.4              
      Pdh kW 2.8              
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0              
    D Συνθήκες (12°CDB/11°CWB) PERd % 290.4              
      Pdh kW 1.6              
      Space heating-=-Warm climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9              
  Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C A Συνθήκες (-7°CDB/-8°CWB) PERd % 81.2              
      Pdh kW 4.2              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-A Condition (-7°CDB/-8°CWB)-=-Copd 1.0              
    Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) Tbiv °C -7              
      Pdh kW 4.2              
      PERd % 81.2              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tbiv (bivalent temperature)-=-Copd 2.03              
    Tol (όριο θερμοκρασίας λειτουργίας) TOL °C -10              
      Pdh kW 4.1              
      PERd % 65.6              
      WTOL °C 55              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-Tol (temperature operating limit)-=-Copd 1.64              
    Γενικά Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου % 132              
      Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,934              
      Prated στους -10°C kW 5              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-General-=-Seasonal space heating eff class A++              
    Προϋπόθεση Β (2°CDB/1°CWB) Pdh kW 2.6              
      PERd % 132.4              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-B Condition (2°CDB/1°CWB)-=-Copd 1.0              
    C Συνθήκες (7°CDB/6°CWB) Pdh kW 1.8              
      PERd % 177.2              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-C Condition (7°CDB/6°CWB)-=-Copd 1.0              
    Προϋπόθεση D (12°CDB/11°CWB) PERd % 262.0              
      Pdh kW 2.2              
      Space heating-=-Average climate water outlet 55°C-=-D Condition (12°CDB/11°CWB)-=-Copd 0.9              
    Ονομ. θερμική ισχύς, συμπληρ. απόδοση Psup (σε Tdesign -10°C) kW 0.7              
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.4 (1), 4.0 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Ελάχ. kW 2.0 (1), 2.1 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Μέγ. kW 5.9 (1), 4.5 (2) 7.3 (1), 5.5 (2) 7.3 (1), 5.5 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.53 (1), 3.98 (2), 4.26 (3), 3.47 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Ελάχ. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Μέγ. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
General LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) Εσωτερικός χώρος dB(A) 39              
  Περιγραφή προϊόντος General-=-Product description-=-Low temperature heat pump Ναι              
LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Εξωτερικός χώρος dB(A) 61              
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Μέγ. kW 1.12 (1), 1.44 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
    Ονομ. kW 0.87 (1), 1.04 (2), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 1.05 (1), 1.41 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Μέγ. kW 1.86 (1), 2.04 (2) 2.27 (1), 2.51 (2) 2.27 (1), 2.51 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
Εσωτερική μονάδα 4.21 (1), 2.85 (2)              
Σημειώσεις Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Συνθήκη 1: ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C ) Συνθήκη 2: ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB EW 30°C; LW 35°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 2°CDB/1°CWB
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
Εσωτερική μονάδα   EHSX08P30AA EHSX08P50AA EHSX08P30AA EHSX08P50AA EHSX16P50AA EHSX16P50AA EHSX16P50AA
COP   4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER   3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης Γενικά Δηλωμένο προφίλ φορτίου     L XL L XL XL XL XL
  Μέσο κλίμα Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού     A A A A A A A
Θέρμανση χώρου Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C Γενικά Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου     A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++