Πίνακας προδιαγραφών για EHBX-C / ERHQ-BW1

EHBX16CA9W / ERHQ011BAW1 EHBX16CA3V / ERHQ011BAW1 EHBX16CA9W / ERHQ014BAW1 EHBX16CA3V / ERHQ014BAW1 EHBX16CA3V / ERHQ016BAW1 EHBX16CA9W / ERHQ016BAW1
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 11.32 (3), 10.98 (4) 11.32 (3), 10.98 (4) 14.50 (3), 13.57 (4) 14.50 (3), 13.57 (4) 16.05 (3), 15.11 (4) 16.05 (3), 15.11 (4)
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 15.05 (2), 11.72 (1) 15.05 (2), 11.72 (1) 16.06 (2), 12.55 (1) 16.06 (2), 12.55 (1) 16.76 (2), 13.12 (1) 16.76 (2), 13.12 (1)
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 2.63 (3), 3.24 (4) 2.63 (3), 3.24 (4) 3.42 (3), 4.21 (4) 3.42 (3), 4.21 (4) 3.82 (3), 4.69 (4) 3.82 (3), 4.69 (4)
  Ψύξη Ονομ. kW 4.53 (2), 4.31 (1) 4.53 (2), 4.31 (1) 5.43 (2), 5.08 (1) 5.43 (2), 5.08 (1) 6.16 (2), 5.73 (1) 6.16 (2), 5.73 (1)
COP 4.30 (3), 3.39 (4) 4.30 (3), 3.39 (4) 4.24 (3), 3.22 (4) 4.24 (3), 3.22 (4) 4.20 (3), 3.22 (4) 4.20 (3), 3.22 (4)
EER 3.32 (2), 2.72 (1) 3.32 (2), 2.72 (1) 2.96 (2), 2.47 (1) 2.96 (2), 2.47 (1) 2.72 (2), 2.29 (1) 2.72 (2), 2.29 (1)
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (2) - Θερμοκρ. περιβάλλοντος 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)