Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-B / AZQS-B(8)V1

ADEQ71B2VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100B2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125B2VEB / AZQS125B8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.5 22.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.5 22.0  
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 441 652  
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 5.40 5.10  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.76 3.94  
      Κατανάλωση kW 0.42 0.51  
      EERd 9.03 7.78  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.51 0.71  
      Pdc kW 3.63 4.50  
      EERd 7.16 6.31  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.12 2.96  
      Pdc kW 6.80 9.50  
      EERd 3.21 3.21  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00  
      Κατανάλωση kW 1.15 1.57  
      EERd 4.35 4.46  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,205 2,792  
    Σχέδιο Ρ kW 6.00 7.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.25 1.83  
    SCOPnet A A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.31 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.45 2.37  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.17 2.84  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.83 2.82  
      Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.66  
      COPd (δηλωμένο COP) 5.55 4.28  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.81 4.18  
      Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.06  
      COPd (δηλωμένο COP) 1.67 2.03  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 5.31 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.45 2.37  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.17 2.84  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.27 2.93  
      Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.55  
      COPd (δηλωμένο COP) 6.55 5.31  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.84 1.04  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.23 4.09  
      COPd (δηλωμένο COP) 3.85 3.94  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 (2) 9.5 (2) 12.1 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,059 (0.000) 1,480 (0.000) 1,945 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A B
  COP 3.21 (1) 3.21 (1) 3.11 (1)
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.50 (2)
Pto (Thermostat off) W 3.0 4.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.12 2.96 3.89
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.08 2.99 3.91
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι AZQS125B8V1
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
    Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2
    Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου