Πίνακας προδιαγραφών για SB.RKXYQ-T

SB.RKXYQ5T SB.RKXYQ8T
Εύρος απόδοσης HP 5 8
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Refrigerant type R-410A R-410A
System Μον. εναλ. θερμότητας RKXYQ5T RKXYQ8T
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Μέγ. °CDB 46.0 46.0
    Ελάχ. °CDB -5.0 -5.0
  Θερμοκρασία γύρω από το περίβλημα Ελάχ. °CDB 5 5
    Μέγ. °CDB 35 35
  Θέρμανση Μέγ. °CWB 15.5 15.5
    Ελάχ. °CWB -20.0 -20.0
  Υγρασία κάτω από το περίβλημα Θέρμανση Μέγ. % 50 50
    Ψύξη Μέγ. % 80 80
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. 35°CDB kW 4.38 (1) 7.64 (1)
  Θέρμανση Ονομ. 6°CWB kW 3.68 (2) 5.94 (2)
    Μέγ. 6°CWB kW 4.71 (2) 7.60 (2)
Δείκτης σύνδεσης εσωτ. μονάδων Indoor index connection-=-Max 125 200
Απόδοση ψύξης Ονομ. 35°CDB kW 14.0 (1) 21.4 (1)
COP σε ονομ. απόδοση 6°CWB kW/kW 3.80 (2) 3.60 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 15 15
  Μεταξύ της μον. συμπιε.(CM) και τη μον. εναλλ. θερμότητας (ΗΜ) Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 19.1 22.2
      Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 12.7 12.7
      Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    Υψομετρική διαφορά CM πάνω από την ΗΜ m 10.0 10.0
      CM κάτω από την ΗΜ m 10.0 10.0
    Μήκος σωληνώσεων Μέγ. m 30.0 30.0
  Μεταξύ της μον. συμπιε. (CM) και των εσωτερικών μονάδων (IU) Υψομετρική διαφορά CM κάτω από την IU m 30.0 30.0
      CM πάνω από την IU m 30.0 30.0
    Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52
      Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
    Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 19.1
      Τύπος Σύνδεση με χαλκοκόλληση Σύνδεση με χαλκοκόλληση
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 140 (6) 300 (6)
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01 Ασφάλεια πλακέτας PC Ανιχνευτής διαρροής προς γη
Έλεγχος απόδοσης Capacity control-=-Capacity control method Με σύστημα Inverter Με σύστημα Inverter
EER σε ονομ. απόδοση 35°CDB kW/kW 3.20 (1) 2.80 (1)
COP σε μέγ. απόδοση 6°CWB kW/kW 3.40 (2) 3.29 (2)
Fan Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 60 60
    Μέγ. Pa 150 150
Ψυκτικό λάδι Type Συνθετικό λάδι (αιθέρας) Daphne FVC68D
Απόδοση θέρμανσης Μέγ. 6°CWB kW 16.0 (2) 25.0 (2)
  Ονομ. 6°CWB kW 14.0 (2) 21.4 (2)
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν Αναστροφής κύκλου Αναστροφής κύκλου
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστη τιμή Ssc kVa   3,329 (7.000)
  Zμέγ. Κατάλογος Χωρίς απαιτήσεις Χωρίς απαιτήσεις
Wiring connections - 50Hz Για σύνδεση με εσωτερική μονάδα Ποσότητα F1,F2  
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 30 Pa.
  Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%). Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa.
  Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο. Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου