Πίνακας προδιαγραφών για RTD-RA

RTD-RA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Φύλαξη Ελάχ. °C -10
    Μέγ. °C 50
  Λειτουργία Ελάχ. °C 0
    Μέγ. °C 50
Επικοινωνία Πρωτόκολλο Μήκος καλωδίου Μέγ. m 500
    Τύπος RS485 (modbus)
  Ακροδέκτης εισόδου Τάση ή αντίσταση Ποσότητα 2
    Αντίσταση Τύπος 5V, 1mA
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 80
    Βάθος mm 37.5
    Ύψος mm 80
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15 V DC