Πίνακας προδιαγραφών για RDXYQ-TA

RDXYQ5TAV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 54 (5)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Κοχλίες 1
  Πλαστικός σφιγκτήρας 1
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1
Συσκευασία Βάρος kg 4.9
  Υλικό Κιβώτιο_
Συσκευασία 2 Βάρος kg 14.0
  Υλικό Ξύλο
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 123
  Μονάδα kg 103
Ψυκτικό λάδι Type Daphne FVC68D
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 500
  Ποσότητα 3
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 32
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 81 (4)
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 1,604
    Ύψος mm 1,245
    Βάθος mm 470
  Μονάδα Πλάτος mm 1,456
    Βάθος mm 1,044
    Ύψος mm 397
  Αγωγός Ύψος mm 298
    Πλάτος mm 1,196
Casing Χρώμα Γαλβανισμένος χάλυβας
PED Category Εξαιρείται από το πλαίσιο του 2014/68/ΕΕ λόγω του άρθρου1.2 f
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 100
  Ποσότητα 3
Ρεύμα - 50Hz Ελάχιστα αμπέρ κυκλώματος (MCA) A 7.0
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Συνολικό A 6.6
  Συνολικά αμπέρ υπερέντασης (TOCA) A 7.0
  Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10
  Μέγ. % 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
  Φάση 1N~
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα 3G
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 4.6
Σημειώσεις Οι ονομ. αποδόσεις ψύξης βασίζονται σε: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.
  Οι ονομ. αποδ. θέρμ. βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 20°CDB, εξ. θερμοκρ.: 7°CDB, 6°CWB, ισοδ. σωλ. ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Δεδ. για στάνταρ σειρές απόδ.
  Ο πραγμ. αρ. μονάδων εξαρτάται από τον τύπο εσωτ. μονάδας (VRV DX εσωτ. κλπ.) και τον περιορισμό λόγου σύνδ. για το σύστημα (ήτοι:; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα, ESP 60 Pa.
  Ανατρέξτε στην επιλογή σωλήνων ψυκτικού μέσου ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-12, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συνεννόηση με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός συνδέεται μόνο σε παροχή με Ssc ≥ ελάχιστης τιμής Ssc
  Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου