JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1 JEHCCU0150CM1 JEHCCU0225CM1 JEHCCU0300CM1
Έλεγχος απόδοσης Method   Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή Σταθερή      
Ψύξη Συντελεστής υποβάθμισης για μονάδες σταθερής απόδοσης και σταδιακής απόδοσης   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25      
Ψυκτική απόδοση Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW                     1.27 (1) 2.06 (1) 2.99 (1)
    R-404A Ονομ. kW                     2.27 (1) 3.76 (1) 4.81 (1)
    R-407A Ονομ. kW                     2.04 (1) 3.39 (1) 4.45 (1)
    R-407F Ονομ. kW                     1.99 (1) 3.30 (1) 4.45 (1)
Ισχύς εισόδου Μέση θερμοκρασία R-134a Ονομ. kW                     0.810 (1) 1.140 (1) 1.570 (1)
    R-404A Ονομ. kW                     1.280 (1) 2.030 (1) 2.670 (1)
    R-407A Ονομ. kW                     1.150 (1) 1.810 (1) 2.370 (1)
    R-407F Ονομ. kW                     1.210 (1) 1.850 (1) 2.540 (1)
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW 0.59 1.06 1.60 0.89   1.29         1.27 2.06 2.99
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW 0.39 0.60 0.86 0.50   0.70         0.81 1.14 1.57
      Ονομαστικός COP (COPA)   1.50 1.77 1.86 1.77   1.85              
  R-404A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW         1.01   1.33 1.59 1.93 2.42 2.27 3.76 4.81
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW         0.59   0.72 0.89 1.06 1.18 1.28 2.03 2.67
      Ονομαστικός COP (COPA)         1.72   1.84 1.79 1.82 2.06      
  R-407A Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW         0.80   1.07 1.33 1.66 1.92 2.04 3.39 4.37
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW         0.50   0.66 0.80 0.94 1.11 1.15 1.81 2.37
      Ονομαστικός COP (COPA)         1.59   1.62 1.66 1.78 1.74      
  R-407F Te -10°C Ονομαστική απόδοση ψύξης (ΡΑ) kW         0.86   1.15 1.41 1.74 2.08 1.99 3.44 4.45
      Ονομαστική ισχύς εισόδου (DA) kW         0.49   0.65 0.79 0.94 1.07 1.21 1.85 2.54
      Ονομαστικός COP (COPA)         1.77   1.76 1.77 1.85 1.93      
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.87   1.12 1.35 1.64 2.15      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.53   0.68 0.82 0.96 1.03      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.66   1.64 1.64 1.71 2.09      
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.87   1.12 1.35 1.64 2.15      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.53   0.68 0.82 0.96 1.03      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.66   1.64 1.64 1.71 2.09      
  Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated cooling capacity (PA)-=-kW kW         0.95   1.23 1.48 1.79 2.20      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated power input (DA)-=-kW kW         0.57   0.74 0.88 1.03 1.15      
      Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Rated COP (COPA)         1.67   1.67 1.68 1.73 1.92      
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW 0.62 1.18 1.79 0.97   1.44         1.41 2.26 3.23
      Ισχύς εισόδου (D2) kW 0.34 0.58 0.78 0.48   0.65         0.78 1.09 1.50
      Δηλωμένο COP (COP2)   1.84 2.05 2.30 2.01   2.22              
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW         1.14   1.52 1.81 2.22 2.63 2.51 4.15 5.26
      Ισχύς εισόδου (D2) kW         0.51   0.68 0.84 0.99 1.13 1.25 1.97 2.58
      Δηλωμένο COP (COP2)         2.21   2.23 2.15 2.24 2.32      
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW         0.82   1.09 1.35 1.73 1.94 2.25 3.77 4.72
      Ισχύς εισόδου (D2) kW         0.48   0.65 0.78 0.91 1.04 1.12 1.76 2.31
      Δηλωμένο COP (COP2)         1.69   1.69 1.74 1.90 1.87      
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ2) kW         0.89   1.20 1.47 1.85 2.15 2.34 3.56 4.81
      Ισχύς εισόδου (D2) kW         0.46   0.62 0.75 0.89 0.97 1.17 1.78 2.47
      Δηλωμένο COP (COP2)         1.93   1.94 1.95 2.07 2.22      
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         0.95   1.24 1.49   2.36      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.91   1.90 1.89   2.42      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.50   0.65 0.79   0.98      
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         0.95   1.24 1.49 1.80 2.36      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.91   1.90 1.89 1.95 2.42      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.50   0.65 0.79 0.93 0.98      
  Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P2)-=-kW kW         1.03   1.36 1.63 1.98 2.41      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP2)         1.90   1.90 1.90 1.98 2.18      
      Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D2)-=-kW kW         0.54   0.71 0.86 1.00 1.10      
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-134a Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW 0.51 0.86 1.34 0.75   1.06         0.98 1.63 2.51
      Ισχύς εισόδου (D3) kW 0.36 0.62 0.89 0.53   0.71         0.85 1.21 1.68
      Δηλωμένο COP (COP3)   1.42 1.40 1.50 1.40   1.49              
  R-404A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW         0.83   1.07 1.32 1.53 1.96 1.78 2.97 3.86
      Ισχύς εισόδου (D3) kW         0.63   0.75 0.92 1.07 1.26 1.34 2.14 2.83
      Δηλωμένο COP (COP3)         1.33   1.42 1.44 1.43 1.56      
  R-407A Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW         0.75         1.79 1.67 2.78 3.60
      Ισχύς εισόδου (D3) kW         0.53         1.15 1.19 1.91 2.50
      Δηλωμένο COP (COP3)         1.42         1.56      
  R-407F Te -10°C Απόδοση ψύξης (Ρ3) kW         0.79         1.85 1.74 2.87 3.82
      Ισχύς εισόδου (D3) kW         0.54         1.17 1.27 1.99 2.72
      Δηλωμένο COP (COP3)         1.46         1.58      
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.73   0.91 1.10 1.34 1.79      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.27   1.26 1.25 1.33 1.62      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-448A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.58   0.73 0.88 1.01 1.11      
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.73   0.91 1.10 1.34 1.79      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.27   1.26 1.25 1.33 1.62      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-449A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.58   0.73 0.88 1.01 1.11      
  Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Cooling capacity (P3)-=-kW kW         0.80   1.01 1.23 1.46 1.83      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Declared COP (COP3)         1.31   1.32 1.34 1.37 1.52      
      Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-452A-=-Te -10°C-=-Power input (D3)-=-kW kW         0.61   0.77 0.92 1.06 1.20      
Περίβλημα Colour   Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι      
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 607 607 607 607 607 607 607 607 607 662 662 662 662
    Πλάτος mm 876 876 876 876 876 876 876 876 876 1,101 1,101 1,100 1,100
    Βάθος mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420 444 444 444 444
Βάρος Μονάδα kg 49 56 57 57 49 58 56 57 58 67 68 70.0 72.0
Συμπιεστής Type   Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής Παλινδρομικός συμπιεστής      
  Model   AE4440Y-FZ1A CAJ4476Y CAJ4511Y CAJ4461Y AE4460Z-FZ1C CAJ4492Y CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z      
  Λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.28 0.887 0.887 0.887 0.28 0.887 0.887 0.887 0.887 0.887      
  Τύπος λαδιού   Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF Uniqema Emkarate RL32CF      
  Εκτόπισης εμβόλου m³/ώρα 1.8 3.79 5.69 3.18 1.8 4.51 2.64 3.18 4.21 4.52 5.26 8.360 10.520
Ανεμιστήρας Τύπος   Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός Αξονικός      
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/ώρα 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,700 2,700 2,700 2,700
Συλλέκτης υγρού Όγκος l 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 4.5 4.5 4.5 4.5
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20      
    Μέγ. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43      
    Μέγ. °C                       43 43
    Ελάχ. °C                       -20 -20
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-134a R-452A R-452A R-452A R-452A      
  Τύπος 2         R-404A   R-404A R-404A R-404A R-404A      
  Τύπος 3         R-407A   R-407A R-407A R-407A R-407A      
  Τύπος 4         R-407F   R-407F R-407F R-407F R-407F      
  Τύπος 5         R-448A   R-448A R-448A R-449A R-448A      
  Refrigerant-=-Type 6         R-449A   R-449A R-449A   R-449A      
  GWP   1,430 1,430 1,430 1,430 2,141 1,430 2,141 2,141 2,141 2,141      
  GWP Τύπος 2         3,922   3,922 3,922 3,922 3,922      
  GWP Τύπος 3         2,107   2,107 2,107 2,107 2,107      
  GWP Τύπος 4         1,825   1,825 1,825 1,825 1,825      
  GWP Τύπος 5         1,387   1,387 1,387 1,397 1,387      
  Refrigerant-=-GWP Type 6         1,397   1,397 1,397   1,397      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid line connection in 1/4" 1/4" 3/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
  Suction line connection in 3/8" 3/8" 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8 5/8 5/8 3/4"
Στάθμη ηχ. πίεσης Ονομ. dBA 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 28 (2) 34 (2) 37 (2) 38 (2) 41 (2)
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.      
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~      
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Current Ρότορας σε στάση A 13.2 24 30 19 19.4 28 22.6 30 33 39 40.0 51.0 60.0
Μονάδα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) R-404A Cooling A         3.6   3.3 4.1 5.1 5.9 7.08 11.40 15.66
    R-134a Ψύξη A 2.4 4.5 4.0 3.5   5.1         5.23 8.20 10.68
    R-407F Ψύξη A                     7.09 10.45 12.60
    R-407A Ψύξη A                     6.89 9.94 12.14
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10 10 10 10 10 10 10 10 12 16   20 25
Σημειώσεις (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών) Ανατρέξτε στις συνθήκες: Εξωτερική θερμ. περιβ. = 32°C, Θερμ. εξάτμισης = -10°C και 10K Υπερθέρμανση (εφαρ. μεσαίων θερμοκρασιών)
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται σε 10m σε ανηχοϊκό θάλαμο
  (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Η λειτουργία του βασίζεται στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 25°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.00 2.14 2.05
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.00 2.00 1.95
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     2.01 2.11 2.04
  R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 25°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop2                     1.81 2.08 2.15
Ψυκτικό μέσο Refrigerant-=-Gwp type 2                     R-134a R-134a R-134a
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 32°C (Σημείο A) R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.57 1.81 1.91
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.78 1.86 1.80
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.65 1.79 1.75
  R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 32°C (Point A)-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Rated cop copa                     1.77 1.87 1.84
Παράμετροι σε πλήρες φορτίο και θερμ. περιβάλλοντος 43°C R-407A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.40 1.46 1.44
  R-134a Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-134a-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.16 1.35 1.49
  R-407F Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-407F-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.37 1.39 1.41
  R-404A Te -10°C Parameters at full load and ambient temp. 43°C-=-R-404A-=-Te -10°C-=-Declared cop cop3                     1.33 1.39 1.36
Ψύξη Cooling-=-Cooling degradation coefficient for fixed and staged capacity units                     0.25    
COP Μέση θερμοκρασία COP-=-Medium temperature-=-R 134a                     1.65 (1) 1.79 (1) 1.75 (1)
Συμπιεστής Type                     Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ Πολυεστερικό έλαιο 160ΡΖ
Έλεγχος απόδοσης Method                     Σταθερή Σταθερή Σταθερή
Περίβλημα Colour                     Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Ανεμιστήρας Τύπος                     Αξονικός Αξονικός Αξονικός
Γενικά Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή Όνομα και διεύθυνση                     Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Τροφοδοσία ισχύος Φάση                     1~ 1~ 1~
Σημειώσεις                     Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου    
Ψύξη Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling                       0.25 0.25