Πίνακας προδιαγραφών για FWN-AF

FWN04AAFN6V3 FWN05AAFN6V3 FWN06AAFN6V3 FWN07AAFN6V3 FWN08AAFN6V3 FWN10AAFN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Λανθάνουσα ικανότητα 4 σωλήνες Υψηλή kW 0.81 (1) 1.08 (1) 1.52 (1) 1.58 (1) 1.27 (1) 1.64 (1)
    Εξαιρετικά υψηλή kW         1.64 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.18 (1) 2.52 (1) 3.84 (1) 4.30 (1) 4.96 (1) 5.34 (1)
    Μεσαία kW 2.68 (1) 3.17 (1) 4.15 (1) 4.66 (1) 5.52 (1) 5.98 (1)
    Υψηλή kW 2.95 (1) 3.53 (1) 4.39 (1) 4.97 (1) 6.19 (1) 6.71 (1)
  Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 2.82 (1) 3.36 (1) 5.17 (1) 5.71 (1) 6.14 (1) 6.77 (1)
    Μεσαία kW 3.44 (1) 4.17 (1) 5.58 (1) 6.17 (1) 6.75 (1) 7.52 (1)
    Υψηλή kW 3.76 (1) 4.61 (1) 5.91 (1) 6.55 (1) 7.46 (1) 8.35 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 3.23 (3) 3.23 (3) 5.25 (3) 5.21 (3) 7.02 (3) 6.99 (3)
    Μεσαία kW 3.68 (3) 3.66 (3) 5.51 (3) 5.45 (3) 7.47 (3) 7.44 (3)
    Υψηλή kW 3.91 (3) 3.89 (3) 5.72 (3) 5.65 (3) 7.99 (3) 7.94 (3)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.45 0.40 0.10 0.10 0.12 0.12
  Μεσαία kW 0.73 0.73 0.13 0.13 0.17 0.17
  Υψηλή kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
FCEER CLASS C B C C C C
FCCOP CLASS B B C C C C
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 559 559 559 559 559 559
    Πλάτος mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Βάθος mm 280 280 280 280 280 280
Βάρος Μονάδα kg 34.7 35.5 43.2 44.4 50.3 51.7
Casing Material   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Εναλλάκτης θερμότητας Τύπος   Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων
  Σειρές Ποσότητα   3 4 3 4 3 4
  Πτερύγιο Τύπος   Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο Αλουμίνιο
  Tube material   Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός
  Όγκος νερού l 1 2 2 2 2 3
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Σειρές Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Όγκος νερού l 1 1 1 1 1 1
Φίλτρο αέρα Type   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2 Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2
Fan Type   Φυγοκεντρικός Φυγοκεντρικός Φυγοκεντρικός Φυγοκεντρικός Φυγοκεντρικός Φυγοκεντρικός
  Ποσότητα   1 1 2 2 2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 531 529 1,005 985 1,192 1,184
    Μέτρια m³/ώρα 694 686 1,115 1,088 1,362 1,349
    Υψ. m³/ώρα 793 783 1,211 1,182 1,576 1,550
  Διαθέσιμη στατική πίεση Χαμηλή Pa 29 30 41 41 38 38
    Μεσαία Pa 50 50 50 50 50 50
    Υψηλή Pa 65 65 59 59 67 66
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Μεσαία dBA 61 (4) 61 (4) 63 (4) 63 (4) 67 (4) 67 (4)
  Υψηλή dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Τομέας εισόδου + εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Χαμηλή dBA 52 (4) 52 (4) 56 (4) 56 (4) 60 (4) 60 (4)
  Μεσαία dBA 59 (4) 59 (4) 60 (4) 60 (4) 64 (4) 64 (4)
  Υψηλή dBA 64 (4) 64 (4) 66 (4) 66 (4) 70 (4) 70 (4)
Ηχητική ισχύς τομέα εξόδου Χαμηλή dBA 51 (4) 51 (4) 55 (4) 59 (4) 58 (4) 58 (4)
  Μεσαία dBA 58 (4) 58 (4) 59 (4) 59 (4) 63 (4) 63 (4)
  Υψηλή dBA 63 (4) 63 (4) 65 (4) 65 (4) 69 (4) 69 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Μέτρια dBA 56 (5) 56 (5) 58 (5) 58 (5) 62 (5) 62 (5)
  Υψ. dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 491 (1) 584 (1) 904 (1) 998 (1) 1,075 (1) 1,185 (1)
    Μεσαία l/h 602 (1) 727 (1) 978 (1) 1,079 (1) 1,187 (1) 1,319 (1)
    Υψηλή l/h 666 (1) 810 (1) 1,040 (1) 1,148 (1) 1,322 (1) 1,476 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 342 (3) 340 (3) 501 (3) 496 (3) 700 (3) 695 (3)
    Χαμηλή l/h 283 (3) 283 (3) 460 (3) 456 (3) 614 (3) 612 (3)
    Μεσαία l/h 322 (3) 320 (3) 483 (3) 477 (3) 654 (3) 651 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 16 (1) 10 (1)
      Μεσαία kPa 14 (1) 12 (1) 21 (1) 17 (1) 19 (1) 13 (1)
      Υψηλή kPa 7 (1) 7 (1) 14 (1) 12 (1) 10 (1) 25 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 5 (3) 5 (3) 12 (3) 10 (3) 8 (3) 20 (3)
      Μεσαία kPa 6 (3) 6 (3) 13 (3) 11 (3) 9 (3) 22 (3)
      Υψ. kPa 7 (3) 7 (3) 14 (3) 12 (3) 10 (3) 25 (3)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5
    Μέγ. °C 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
  Θέρμανση Ελάχ. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
    Μέγ. °C 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα in 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
  Επιπρόσθετη σερπαντίνα in 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Περιεκτικότητα νερού Πρωταρχική σερπαντίνα dm³ 1.29 1.64 1.65 2.13 2.16 2.75
  Επιπρόσθετη σερπαντίνα dm³ 0.93 0.93 1.05 1.05 1.17 1.17
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Μέγιστο απορροφώμενο ρεύμα A 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ηλεκτρικός θερμαντήρας Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1 1 1 1 1 1
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
  Ισχύς εισόδου kW 2.0 2.0 6.0 6.0 9.0 9.0
  Ρεύμα A 8.7 8.7 26.1 26.1 39.1 39.1
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.