Πίνακας προδιαγραφών για FWM-DAF

FWM01DAF FWM15DAF FWM15DAFV3 FWM15DAFVS FWM01DAFV3 FWM02DAF FWM25DAF FWM25DAFV3 FWM02DAFV3 FWM25DAFVS FWM02DAFVS FWM03DAF FWM35DAF FWM35DAFVS FWM03DAFV3 FWM03DAFVS FWM04DAF FWM04DAFV3 FWM04DAFVS FWM06DAF FWM06DAFVS FWM06DAFV3 FWM08DAF FWM35DAFV3 FWM08DAFV3 FWM10DAF FWM10DAFV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA       27 (6)           21 (6) 27 (6)     29 (6)   21 (6)     32 (6)   34 (6)            
  Χαμηλή dBA     33 (6)   28 (6)     29 (6) 33 (6)           28 (6)     32 (6)       43 (6)   29 (6) 41 (6)   43 (6)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       50 (6)           47 (6) 50 (6)     55 (6)   47 (6)     55 (6)   55 (6)            
  Υψ. dBA     44 (6)   40 (6)     43 (6) 45 (6)           42 (6)     51 (6)       54 (6)   46 (6) 55 (6)   61 (6)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 6 8       7 4         5 9       12     10     30     30  
  Ψύξη Ονομαστική kPa 12 14       13 16         11 12       12     14     12     16  
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A       FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A         FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A       FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A     FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA     40 (4)   33 (4)     34 (4) 38 (4)           33 (4)     39 (4)       48 (4)   36 (4) 46 (4)   48 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA       32 (4)           26 (4) 32 (4)     36 (4)   26 (4)     39 (4)   39 (4)            
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       55 (4)           52 (4) 55 (4)     60 (4)   52 (4)     60 (4)   60 (4)            
  Υψηλή dBA     49 (4)   45 (4)     48 (4) 50 (4)           47 (4)     56 (4)       58 (4)   53 (4) 60 (4)   66 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h     212 (1)   169 (1)     272 (1) 216 (1)           297 (1)     425 (1)       535 (1)   336 (1) 676 (1)   699 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h       174 (1)           245 (1) 209 (1)     336 (1)   263 (1)     425 (1)   457 (1)            
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       241 (1)           498 (1) 403 (1)     755 (1)   619 (1)     902 (1)   915 (1)            
    Υψηλή l/h     291 (1)   250 (1)     409 (1) 307 (1)           493 (1)     730 (1)       802 (1)   594 (1) 1,138 (1)   1,352 (1)
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h       119 (3)           145 (3) 117 (3)     247 (3)   155 (3)     277 (3)   282 (3)            
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       175 (3)           267 (3) 175 (3)     441 (3)   267 (3)     441 (3)   441 (3)            
    Υψ. l/h     154 (3)   146 (3)     222 (3) 154 (3)           234 (3)     334 (3)       406 (3)   368 (3) 610 (3)   643 (3)
    Χαμηλή l/h     120 (3)   115 (3)     156 (3) 119 (3)           165 (3)     238 (3)       311 (3)   247 (3) 440 (3)   425 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa       4 (3)           2 (3) 4 (3)     3 (3)   2 (3)     6 (3)   4 (3)            
      Υψ. kPa     7 (3)   4 (3)     3 (3) 6 (3)           4 (3)     14 (3)       8 (3)   16 (3) 24 (3)   29 (3)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       8 (3)           5 (3) 7 (3)     10 (3)   5 (3)     12 (3)   9 (3)            
      Χαμηλή kPa     4 (3)   3 (3)     2 (3) 4 (3)           2 (3)     8 (3)       5 (3)   8 (3) 14 (3)   14 (3)
    Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       10 (1)           22 (1) 21 (1)     18 (1)   16 (1)     17 (1)   17 (1)            
      Υψηλή kPa     14 (1)   12 (1)     16 (1) 13 (1)           11 (1)     12 (1)       14 (1)   12 (1) 12 (1)   16 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa       6 (1)           6 (1) 7 (1)     4 (1)   4 (1)     5 (1)   5 (1)            
      Χαμηλή kPa     8 (1)   6 (1)     8 (1) 7 (1)           5 (1)     5 (1)       7 (1)   4 (1) 5 (1)   5 (1)
    Ονομ. l/h 250 291       176 409         494 594       730     803     1,138     1,362  
  Θέρμανση Ονομ. l/h 167 177       182 257         270 421       443     465     694     733  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης       Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης         Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης       Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης     Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης  
  Ταχύτητα Steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)       3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)         3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)       3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)     3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)  
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.14 (1) 1.48 (1)       1.56 (1) 2.00 (1)         2.33 (1) 2.60 (1)       3.23 (1)     3.81 (1)     5.23 (1)     6.16 (1)  
    Υψ. kW 1.46 (1) 1.69 (1)       1.79 (1) 2.38 (1)         2.87 (1) 3.46 (1)       4.26 (1)     4.67 (1)     6.64 (1)     7.88 (1)  
    Χαμηλή kW 0.99 (1) 1.24 (1)       1.26 (1) 1.58 (1)         1.73 (1) 1.96 (1)       2.48 (1)     3.11 (1)     3.93 (1)     4.07 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση Χαμηλή kW 0.75 (1) 0.93 (1)       0.98 (1) 1.17 (1)         1.24 (1) 1.44 (1)       1.78 (1)     2.28 (1)     2.82 (1)     3.02 (1)  
    Υψ. kW 1.14 (1) 1.27 (1)       1.46 (1) 1.85 (1)         2.07 (1) 2.71 (1)       3.09 (1)     3.57 (1)     4.85 (1)     5.85 (1)  
    Ονομ. kW 0.90 (1) 1.11 (1)       1.22 (1) 1.54 (1)         1.66 (1) 2.02 (1)       2.42 (1)     2.87 (1)     3.80 (1)     4.57 (1)  
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.5 0.5       0.7 0.7         1 1       1.4     1.4     2.1     2.1  
  Σειρές Ποσότητα 2 2       3 3         3 2       3     3     3     3  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086 0.086       0.086 0.138         0.138 0.191       0.191     0.191     0.292     0.292  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.8 1.6       1.6 1.8         1.6 1.6       1.8     1.6     2.1     2.1  
  Στάδια Ποσότητα 10 10       10 10         10 10       10     10     12     12  
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.2 0.2       0.2 0.3         0.3 0.4       0.4     0.4     0.6     0.6  
  Σειρές Ποσότητα 1 1       1 1         1 1       1     1     1     1  
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6 1.6       1.6 1.6         1.6 1.6       1.6     1.6     1.6     1.6  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068 0.068       0.068 0.110         0.110 0.152       0.152     0.152     0.243     0.243  
  Στάδια Ποσότητα 8 8       8 8         8 8       8     8     10     10  
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17 17 16 16 16 17 17 16 16 16 16 17 17 16 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16
  Νερό Έξοδος 1/2" 1/2"       1/2" 1/2"         1/2" 1/2"       1/2"     1/2"     3/4"     3/4"  
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       0.066           0.082 0.066     0.105   0.082     0.105   0.105            
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       0.02           0.02 0.02     0.04   0.02     0.04   0.04            
  Υψηλή kW     0.053   0.037     0.057 0.053           0.056     0.098       0.098   0.065 0.182   0.244
  Χαμηλή kW     0.03   0.02     0.03 0.02           0.03     0.04       0.05   0.04 0.09   0.11
  Ονομ. W 28 36       36 44         43 61       61     68     127     169  
  Χαμηλή W 21 25       24 29         29 37       38     47     86     109  
  Υψ. W 37 53       53 57         56 98       98     98     182     244  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 45 49       50 48         47 51       56     59     60     66  
  Χαμηλή dBA 33 38       38 34         33 34       37     48     46     48  
  Ονομ. dBA 39 44       44 43         41 43       46     53     54     58  
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό Πλαστικό       Πλαστικό Πλαστικό         Πλαστικό Πλαστικό       Πλαστικό     Πλαστικό     Πλαστικό     Πλαστικό  
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 584 584 584 584 584 584 794 794 584 794 584 794 1,004 1,000 794 794 1,004 1,000 1,000 1,004 1,000 1,000 1,214 1,000 1,210 1,214 1,210
    Βάθος mm 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 249 224 249 249 249
    Ύψος mm 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα in     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2"
  Πρωταρχική σερπαντίνα in     1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2" 1/2"     1/2" 1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 1/2"   1/2" 3/4 "   3/4 "
Casing Χρώμα Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο       Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο         Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο       Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο     Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο  
Βάρος Μονάδα kg 15 16 16.5 16.5 16.5 16 20 21.4 16.9 21.4 16.9 20 25 26.3 22.1 22.1 25 26.4 26.4 25 26.6 26.6 34 26.3 35.4 34 35.4
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Μέτρια m³/ώρα 225 261       261 334         332 444       490     593     765     1,007  
    Χαμηλή m³/ώρα 174 205       205 238         238 316       356     460     565     636  
    Υψ. m³/ώρα 307 330       327 432         431 628       690     763     998     1,362  
  Type 1 1       1 2         2 2       2     2     2     2  
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       1.33 (1)           2.82 (1) 2.28 (1)     4.30 (1)   3.53 (1)     5.16 (1)   5.23 (1)            
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       1.00 (1)           1.41 (1) 1.20 (1)     1.92 (1)   1.51 (1)     2.44 (1)   2.63 (1)            
    Χαμηλή kW     1.22 (1)   0.97 (1)     1.55 (1) 1.24 (1)           1.70 (1)     2.44 (1)       3.06 (1)   1.92 (1) 3.84 (1)   3.96 (1)
    Υψηλή kW     1.64 (1)   1.42 (1)     2.32 (1) 1.74 (1)           2.81 (1)     4.16 (1)       4.57 (1)   3.36 (1) 6.46 (1)   7.64 (1)
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW     0.91 (1)   0.73 (1)     1.14 (1) 0.96 (1)           1.21 (1)     1.74 (1)       2.23 (1)   1.40 (1) 2.73 (1)   2.91 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       0.84 (1)           1.03 (1) 0.92 (1)     1.40 (1)   1.08 (1)     1.74 (1)   1.92 (1)            
    Υψηλή kW     1.22 (1)   1.10 (1)     1.79 (1) 1.41 (1)           2.01 (1)     2.99 (1)       3.47 (1)   2.61 (1) 4.67 (1)   5.61 (1)
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Υψ. kW 1.90 (2) 2.02 (2)       2.01 (2) 2.92 (2)         3.08 (2) 4.80 (2)       5.05 (2)     5.30 (2)     7.91 (2)     8.35 (2)  
    Μέτρια kW 1.70 (2) 1.78 (2)       1.78 (2) 2.53 (2)         2.68 (2) 3.96 (2)       4.25 (2)     4.65 (2)     6.83 (2)     7.14 (2)  
    Χαμηλή kW 1.50 (2) 1.56 (2)       1.56 (2) 2.06 (2)         2.18 (2) 3.21 (2)       3.60 (2)     4.04 (2)     5.69 (2)     5.50 (2)  
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       2.00 (3)           3.06 (3) 2.00 (3)     5.04 (3)   3.06 (3)     5.04 (3)   5.04 (3)            
    Χαμηλή kW     1.36 (3)   1.31 (3)     1.78 (3) 1.36 (3)           1.88 (3)     2.73 (3)       3.55 (3)   2.82 (3) 5.02 (3)   4.85 (3)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW       1.36 (3)           1.66 (3) 1.33 (3)     2.82 (3)   1.77 (3)     2.73 (3)   3.23 (3)            
    Υψηλή kW     1.76 (3)   1.66 (3)     2.53 (3) 1.76 (3)           2.68 (3)     3.82 (3)       4.64 (3)   4.20 (3) 6.97 (3)   7.35 (3)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1       Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1         Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1 Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1       Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1     Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1  
Ρεύμα εισόδου Μέτρια A 0.13 0.16       0.16 0.21         0.20 0.29       0.29     0.31     0.57     0.76  
  Υψ. A 0.17 0.24 0.20   0.16 0.24 0.26 0.27 0.20     0.25 0.44   0.27   0.44 0.40   0.43   0.39 0.82 0.40 0.80 1.10 1.07
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 A       0.29           0.36 0.29     0.47   0.36     0.47   0.47            
  Χαμηλή A 0.10 0.12 0.11   0.09 0.11 0.14 0.14 0.11     0.14 0.19   0.14   0.19 0.19   0.22   0.19 0.39 0.19 0.39 0.50 0.54
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 A       0.08           0.11 0.08     0.19   0.11     0.19   0.19            
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1 1       1 1         1 1       1     1     1     1  
Απαιτούμενες ασφάλειες A 0.5 0.5       0.5 0.5         0.5 0.5       0.5     0.5     1     2  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~ 1~       1~ 1~         1~ 1~       1~     1~     1~     1~  
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος       230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50     230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση       1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~ 1~     1~ 1~ 1~   1~ 1~   1~ 1~   1~ 1~   1~
Σημειώσεις     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741     (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741   (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
      (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα     (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα   (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
      (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.     (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.