Πίνακας προδιαγραφών για FWE-DATN5V3-L

FWE03DATN5V3-L FWE04DATN5V3-L FWE05DATN5V3-L FWE06DATN5V3-L FWE07DATN5V3-L FWE08DATN5V3-L FWE10DATN5V3-L FWE11DATN5V3-L
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.00 0.99 1.09 1.02 1.70 1.95 2.11 2.30
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       2.56 2.81 3.22 4.28 4.59
    Χαμηλή kW 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Υψηλή kW 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.22 4.28 4.59
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.22 1.21 1.33 1.24 2.07 2.38 2.57 2.81
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       3.12 3.43 3.92 5.22 5.60
    Χαμηλή kW 1.22 1.40 1.64 2.01 2.41 2.77 3.10 3.39
    Υψηλή kW 1.94 2.06 2.58 3.12 3.43 3.92 5.22 5.60
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.34 1.60 1.68 2.13 2.74 3.20 3.37 3.60
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       4.00 4.37 4.64 5.98 6.35
    Χαμηλή kW 1.34 1.78 1.98 2.94 3.15 3.56 3.89 4.17
    Υψηλή kW 2.00 2.38 2.89 4.00 4.37 4.64 5.98 6.35
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW       0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Χαμηλή kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
  Υψηλή kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200 200 200 200 200
    Πλάτος mm 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Βάθος mm 610 610 610 610 610 610 610 610
Βάρος Μονάδα kg 17.5 18.5 18.5 22.0 25.5 25.5 25.5 25.5
Casing Χρώμα   Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο
Fan Διαθέσιμη στατική πίεση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 Pa 27 27 25 25 28 28 22 25
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 Pa       60 60 60 63 65
    Χαμηλή Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
    Υψηλή Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 33.0 33.0 33.0 30.0 31.0 31.0 38.0 40.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
  Χαμηλή dBA 33.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Υψηλή dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 21.0 22.0 22.0 20.0 21.0 21.0 27.0 29.0
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA       40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
  Χαμηλή dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Υψ. dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Ροή νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 210 209 228 213 354 409 442 483
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       536 589 674 897 962
    Χαμηλή l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Υψηλή l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 230 275 289 366 471 550 579 620
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h       689 751 797 1,029 1,092
    Υψ. l/h 344 409 496 689 751 797 1,029 1,092
    Χαμηλή l/h 230 306 341 505 542 613 669 717
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 6 4 4 2 4 9 8 9
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       9 14 19 29 33
      Χαμηλή kPa 6 5 6 4 6 11 11 13
      Υψηλή kPa 13 10 14 9 14 19 29 33
    Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 9 7 7 5 15 15 17 19
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa       17 37 29 45 50
      Χαμηλή kPa 9 8 10 9 20 18 6 24
      Υψ. kPa 19 15 22 17 37 29 45 50
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
Ποσότητα Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K