Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXS-L3

FVXS25FV1B / RXS25L3V1B FVXS35FV1B / RXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Απομάκρυνση Υγρασίας Ψύξη l/h 1.2 1.9
  Θέρμανση l/h 10.0  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 152 219
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.74 5.60
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.49 1.50
      Κατανάλωση kW 0.13 0.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.41 11.01
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.16 0.21
      Pdc kW 1.41 1.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.09 7.94
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.61 1.06
      Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.12 3.30
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      Κατανάλωση kW 0.28 0.49
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.56 5.26
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 798 1,033
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 2.90
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.37 0.50
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.30 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 0.83 1.06
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.76 2.42
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.08 1.02
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.98 4.80
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.09 2.12
      Ισχύς εισόδου kW 0.90 1.08
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.31 1.96
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.30 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 0.83 1.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.76 2.42
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.26 1.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.16 6.35
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.29 0.38
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.40 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.80 4.11
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 11,900 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 3,010 (2)
  Μέγ. kW 3.0 3.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800
  Ονομ. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 3,270
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 303 (0.000) 530 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.12 (1) 3.30 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 20.0 20.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,800
  Ονομ. Btu/h 11,600 (2) 15,400 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 4,300
  Μέγ. Btu/h 15,400 17,100
  Ονομ. kW 3.4 (2) 4.5 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (2) 3,870 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,200
  Μέγ. kW 4.5 5.0
Pto (Thermostat off) W 40.0 40.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.300
    Ονομ. kW 0.606 (2) 1.060 (2)
    Μέγ. kW 0.920 1.250
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.390 1.880
    Ελάχ. kW 0.290 0.310
    Ονομ. kW 0.770 (2) 1.190 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.50 (3), 4.30 (4), 4.10 (5) 5.90 (3), 5.60 (4), 5.40 (5)
    Ψύξη A 3.72 (3), 3.51 (4), 3.40 (5) 5.09 (3), 4.88 (4), 4.68 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V