Πίνακας προδιαγραφών για FVXG-K / RXG-K

FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0   1.0   20.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0   1.0   20.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25   0.25  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 52 54 52 55 58 56
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 62   64   63  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50   3.50   5.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 135   194   330  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.46   6.33   5.31  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.87   1.89   2.12  
      Κατανάλωση kW         0.20  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.49   10.24   10.41  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW         0.32  
      Pdc kW 1.76   1.80   2.37  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.42   8.09   7.43  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW         1.61  
      Pdc kW 2.50   3.50   5.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.29   3.52   3.11  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84   2.58   3.68  
      Κατανάλωση kW         0.74  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.82   5.58   4.94  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 858   1,103   1,559  
    Σχέδιο Ρ kW 2.80   3.10   4.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.50   0.61   0.84  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+   A   A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48   2.74   4.07  
      Ισχύς εισόδου kW         1.70  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7   -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.72   2.35   2.39  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.45   1.36   1.62  
      Ισχύς εισόδου kW         0.30  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.10   5.13   5.37  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15   -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.99   2.09   3.24  
      Ισχύς εισόδου kW         1.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.32   1.93   2.02  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.48   2.74   4.07  
      Ισχύς εισόδου kW         1.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.72   2.35   2.39  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.69   1.59   1.90  
      Ισχύς εισόδου kW         0.29  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.24   6.25   6.60  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW         0.57  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.51   1.66   2.47  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.95   4.20   4.34  
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,500 (2) 8,500 (3) 11,900 (2) 11,900 (3) 17,100 (2) 17,100 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 (2) 2,150 (3) 3,010 (2) 3,010 (3) 4,300 (2) 4,300 (3)
  Μέγ. kW 3.0 3.0 3.8 3.8 5.6 5.6
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (3) 3.5 (2) 3.5 (3) 5.0 (2) 5.0 (3)
  Μέγ. Btu/h 10,200 10,200 13,000 13,000 19,100 19,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,580 2,580 3,270 3,270 4,820 4,820
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0   0.0   0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 275 (0.000) 275 (0.000) 475 (0.000) 475 (0.000) 760 (0.000) 760 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.55 4.55 3.68 3.68 3.29 3.29
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25   0.25  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 11,600 (3) 11,600 (4) 15,400 (3) 15,400 (4) 19,800 (3) 19,800 (4)
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,870 3,870 4,300 4,300 6,970 6,970
  Μέγ. Btu/h 15,400 15,400 17,100 17,100 27,600 27,600
  Ονομ. kW 3.4 (3) 3.4 (4) 4.5 (3) 4.5 (4) 5.8 (3) 5.8 (4)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (3) 2,920 (4) 3,870 (3) 3,870 (4) 4,990 (3) 4,990 (4)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,200 1,460 1,460
  Μέγ. kW 4.5 4.5 5.0 5.0 8.1 8.1
Pto (Thermostat off) W 60.0   60.0   60.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.300 0.300 0.310 0.310 0.450 0.450
    Ονομ. kW 0.550 0.550 0.950 0.950 1.520 1.520
    Μέγ. kW 0.790 0.790 1.150 1.150 2.000 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.270 1.270 1.460 1.460 2.660 2.660
    Ελάχ. kW 0.290 0.290 0.290 0.290 0.500 0.500
    Ονομ. kW 0.780 0.780 1.210 1.210 1.580 1.580
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι   Ναι  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.1 (4), 3.9 (5), 3.7 (6) 4.1 (5), 3.9 (6), 3.7 (7) 6.0 (4), 5.7 (5), 5.5 (6) 6.0 (5), 5.7 (6), 5.5 (7) 7.3 (5), 7.0 (6), 6.7 (7) 7.3 (5), 7.0 (6), 6.7 (7)
    Ψύξη A 3.0 (4), 2.9 (5), 2.8 (6) 3.0 (5), 2.9 (6), 2.8 (7) 4.8 (4), 4.6 (5), 4.4 (6) 4.8 (5), 4.6 (6), 4.4 (7) 7.1 (5), 6.7 (6), 6.5 (7) 7.1 (5), 6.7 (6), 6.5 (7)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB, 24°CWB
  220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 220V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  230V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 230V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB 230V Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB
  240V 220V 240V 220V 240V 220V
  Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 230V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 230V Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. 230V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° 240V
    Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.   Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°