FVA100AMVEB / RZAG71M7Y1B FVA71AMVEB / RZAG71M7Y1B FVA100AMVEB / RZAG100M7Y1B FVA140AMVEB / RZAG100M7Y1B FVA125AMVEB / RZAG125M7Y1B FVA140AMVEB / RZAG140M7Y1B
Εσωτερική μονάδα FVA100AMVEB FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA140AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Εξωτερική μονάδα RZAG71M7Y1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG100M7Y1B RZAG125M7Y1B RZAG140M7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A++    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  SEER   6.41 6.37 6.00 6.43 6.41 6.12
  ηs, c %         253 242
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 371 374 554 517 1,133 1,314
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.10 13.40
    EERd   4.20 3.63 4.25 4.14 3.25 2.91
    Ισχύς εισόδου kW 1.62 1.87 2.24 2.29 3.72 4.61
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00 7.00 8.92 9.88
    EERd   5.90 5.62 4.85 5.46 5.25 5.00
    Ισχύς εισόδου kW 0.85 0.89 1.44 1.28 1.70 1.98
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.23 3.23 4.50 4.50 5.74 6.35
    EERd   7.64 7.63 6.90 7.47 6.89 6.70
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.42 0.65 0.60 0.83 0.95
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.17 2.78 3.78 3.73 4.15 3.89
    EERd   9.53 10.41 9.41 9.91 11.21 10.39
    Ισχύς εισόδου kW 0.33 0.27 0.40 0.38 0.37 0.37
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+    
  Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
  SCOP/A   4.05 4.05 4.20 4.05 4.15 3.94
  SCOPnet/A   4.05 4.05 4.20 4.05 4.15 3.94
  ηs,h %         163 155
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,625 1,625 2,600 2,697 3,209 3,383
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.54 2.24 2.13 2.13 1.76 1.78
    Ισχύς εισόδου kW 1.85 2.10 3.66 3.66 5.41 5.35
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.70 4.70 7.80 7.80 9.52 9.52
    COPd (δηλωμένο COP)   2.54 2.24 2.13 2.13 1.76 1.78
    Ισχύς εισόδου kW 1.85 2.10 3.66 3.66 5.41 5.35
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.16 4.16 6.90 6.90 8.42 8.42
    COPd (δηλωμένο COP)   2.88 2.59 2.65 2.62 2.25 2.17
    Ισχύς εισόδου kW 1.44 1.60 2.60 2.64 3.74 3.88
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.53 2.53 4.20 4.20 5.13 5.13
    COPd (δηλωμένο COP)   4.16 4.15 4.49 4.33 4.44 4.24
    Ισχύς εισόδου kW 0.61 0.61 0.94 0.97 1.16 1.21
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.19 2.04 3.47 3.53 3.48 3.30
    COPd (δηλωμένο COP)   4.91 5.19 5.11 4.87 5.29 4.85
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.39 0.68 0.72 0.66 0.68
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.41 4.05 4.12 4.07 3.39
    COPd (δηλωμένο COP)   6.09 6.32 6.26 5.98 6.46 5.99
    Ισχύς εισόδου kW 0.43 0.38 0.65 0.69 0.63 0.57
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Θέρμανση W         12 12
      Ψύξη W         0 0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 12 12 12 12 12 12
    Θέρμανση PSB W 12 12 12 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0 0 0 0
  Λειτουργία Off POFF W 12 12 12 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0 12, 0    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)         No No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Σημειώσεις   Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m
    Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.