Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L8/7V1

FUQ71CVEB / RZQG71L8V1B FUQ100CVEB / RZQG100L8V1B FUQ125CVEB / RZQG125L8V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 9.50 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366.154 544.19 748.663
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.50 6.11 5.61
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 5.85 5.57
      Κατανάλωση kW 0.37 0.58 0.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.42 10.08 8.68
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.47 0.72 0.87
      Pdc kW 4.01 5.64 5.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.61 7.88 6.76
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.67 2.33 3.53
      Pdc kW 6.80 9.50 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.07 4.08 3.40
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 7.08 8.84
      Κατανάλωση kW 1.11 1.57 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.63 4.51 4.35
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,533.333 3,515.556 4,456
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 11.30 14.13
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.94 1.67 1.94
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 10.00 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.75 4.33
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.99 3.63 2.89
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.90 4.12 4.89
      Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.65 0.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.22 6.33 6.81
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.55 9.01 11.67
      Ισχύς εισόδου kW 2.94 3.33 5.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.22 2.71 1.99
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 10.00 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.75 4.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.99 3.63 2.89
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.30 4.71 5.38
      Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.64 0.69
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.25 7.40 7.82
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.09 1.60 1.90
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.09 6.26 7.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.76 3.92 4.00
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 840 (0.000) 1,230 (0.000) 1,770 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.05 3.86 3.39
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 9.0 9.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 9.0 9.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.68 2.46 3.54
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.84 2.73 3.95
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°