Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FUQ71CVEB / RZQG71L7V1B FUQ71CVEB / RZQG71L7Y1B9 FUQ100CVEB / RZQG100L7Y1B FUQ100CVEB / RZQG100L7V1B FUQ100CVEB / RZQG100LY1B FUQ125CVEB / RZQG125L7Y1B FUQ125CVEB / RZQG125L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0   9.0 9.0 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.5 9.50 9.50 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 382.022 840 592 591.637 591.637 834.99 834.99
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.23 6.23 5.62 5.62 5.62 5.03 5.03
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17   5.85 5.83 5.57 5.57
      Κατανάλωση kW 0.37 0.37   0.61 0.61 0.72 0.73
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.29 11.30   9.56 9.55 7.69 7.62
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.47 0.47   0.76 0.76 0.98 0.99
      Pdc kW 4.01 4.01   5.64 5.63 5.86 5.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.52 8.54   7.47 7.46 5.97 5.93
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.67 1.67   2.33 2.33 3.53 3.53
      Pdc kW 6.80 6.80   9.50 9.50 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.07 4.07   4.08 4.08 3.40 3.40
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16   7.08 7.08 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.13 1.13   1.66 1.65 2.06 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.58 4.56   4.28 4.28 4.28 4.35
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,607 2,607 4,027 4,027 4,027 4,456 4,456
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60 11.3 11.30 11.30 14.13 14.13
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.94 0.88   1.67 1.68 1.89 1.94
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A+ A A A A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72   10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.29   2.75 2.77 4.34 4.33
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7.0 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.99 2.93   3.63 3.61 2.88 2.89
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.90 2.91   4.12 4.13 4.89 4.89
      Ισχύς εισόδου kW 0.48 0.48   0.77 0.77 0.73 0.71
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.02 6.11   5.36 5.35 6.67 6.85
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15   -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.55 6.71   9.01 9.00 11.81 11.67
      Ισχύς εισόδου kW 2.94 3.16   3.33 3.32 6.30 5.86
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.22 2.12   2.71 2.71 2.00 1.99
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72   10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.29   2.75 2.77 4.34 4.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.99 2.93   3.63 3.61 2.88 2.89
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.30 3.31   4.71 4.72 5.40 5.38
      Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.47   0.75 0.75 0.69 0.68
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.02 7.08   6.27 6.26 7.87 7.86
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.12 1.12   1.89 1.88 1.87 1.89
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.09 4.09   6.26 6.28 7.61 7.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.64 3.64   3.32 3.33 4.08 4.03
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 9.5 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 840 (0.000) 840 (0.000) 1,230 (0.000) 1,230 (0.000) 1,230 (0.000) 1,770 (0.000) 1,770 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.07 4.07 4.08 4.08 4.08 3.40 3.40
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0   16.0 16.0 16.0 16.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 63.0 63.0   108.0 108.0 126.0 126.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι   Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°