FUA100AVEB / RZQSG100L8Y1B FUA125AVEB / RZQSG125L8Y1B
Εσωτερική μονάδα FUA100AVEB  
Εξωτερική μονάδα RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 (1) 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (2) 13.5
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 (3) 4.53
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 (3) 3.95
Ονομαστική απόδοση EER   3.21 (3) 2.65
  COP   3.61 (3) 3.41
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,480 (0.000) 2,265 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A D
    Θέρμανση   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.0
  SEER   5.61 5.30
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 793
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.0
    EERd   3.21 2.65
    Ισχύς εισόδου kW 2.96 4.53
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.84
    EERd   3.73 3.01
    Ισχύς εισόδου kW 1.88 2.94
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.59 5.69
    EERd   7.23 7.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.64 0.78
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.02 3.96
    EERd   9.63 10.4
    Ισχύς εισόδου kW 0.42 0.38
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60
  SCOP/A   4.01 3.85
  SCOPnet/A   4.02 3.86
  Pdh Heating capacity at -10° kW 7 7.05
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,654 2,764
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.560 0.55
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.56 7.60
    COPd (δηλωμένο COP)   1.89 1.88
    Ισχύς εισόδου kW 4.00 4.05
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.69 2.62
    Ισχύς εισόδου kW 2.50 2.57
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72
    COPd (δηλωμένο COP)   2.69 2.62
    Ισχύς εισόδου kW 2.50 2.57
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.13 4.14
    COPd (δηλωμένο COP)   3.82 3.68
    Ισχύς εισόδου kW 1.09 1.13
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.02 3.03
    COPd (δηλωμένο COP)   5.56 5.26
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.58
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.44 3.46
    COPd (δηλωμένο COP)   6.59 6.24
    Ισχύς εισόδου kW 0.53 0.56
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater Cooling PCK kW 0.000  
    Heating PCK kW 0.000  
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.000  
    Θέρμανση POFF kW 0.000  
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.007  
    Θέρμανση PSB kW 0.007  
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007  
    Θέρμανση PTO kW 0.007  
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   7.0
    Θέρμανση PSB W   7.0
  Crankcase heater mode PCK W   0.00
  Λειτουργία Off POFF W   0.00
Pto (Thermostat off) W   7.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 69 70
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 64 65
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m  
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m  
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ