FUA71AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG71L9V1B FUA100AVEB / RZQG100L9V1B FUA125AVEB / RZQG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  Nom. Btu/h 23,200 23,203 32,400 40,900
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,847 5,847 8,169 10,318
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50   10.80 13.50
  Ονομ. Btu/h 25,600   36,900 46,100
  Ονομ. kcal / ωρ. 6,449   9,286 11,608
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.67 1.67 2.33 3.53
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.84   2.73 3.95
Ονομαστική απόδοση EER   4.07 4.07 4.08 3.40
  COP   4.08   3.95 3.42
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 835   1,164 1,765
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A A
    Θέρμανση   A   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.42 6.42 6.11 5.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 371 371 545 749
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 12.00
    EERd   4.07 4.07 4.08 3.40
    Ισχύς εισόδου kW 1.67 1.67 2.33 3.53
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.08 8.84
    EERd   4.63 4.63 4.51 4.35
    Ισχύς εισόδου kW 1.11 1.11 1.57 2.03
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.64 5.86
    EERd   8.61 8.61 7.88 6.76
    Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.47 0.72 0.87
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.85 5.57
    EERd   11.42 11.42 10.08 8.68
    Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.37 0.58 0.64
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.20 4.50 4.44
  SCOPnet/A   4.22 4.22 4.53 4.47
  Pdh Heating capacity at -10° kW 6.66 6.66 9.63 12.19
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,534 2,534 3,516 4,456
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.94 0.94 1.67 1.94
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.55 6.55 9.01 11.67
    COPd (δηλωμένο COP)   2.22 2.22 2.71 1.99
    Ισχύς εισόδου kW 2.95 2.95 3.32 5.86
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.25 2.75 4.33
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 12.50
    COPd (δηλωμένο COP)   2.99 2.99 3.63 2.89
    Ισχύς εισόδου kW 2.25 2.25 2.75 4.33
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.09 4.09 6.26 7.61
    COPd (δηλωμένο COP)   3.76 3.76 3.92 4.00
    Ισχύς εισόδου kW 1.09 1.09 1.60 1.90
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.90 2.90 4.12 4.89
    COPd (δηλωμένο COP)   6.22 6.22 6.33 6.81
    Ισχύς εισόδου kW 0.47 0.47 0.65 0.72
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.30 3.30 4.71 5.38
    COPd (δηλωμένο COP)   7.25 7.25 7.40 7.82
    Ισχύς εισόδου kW 0.46 0.46 0.64 0.69
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση POFF kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
    Θέρμανση PSB kW 0.009 0.009 0.009 0.009
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009
    Θέρμανση PTO kW 0.007 0.007 0.009 0.009
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64 64 66 67
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 59 64 64 65
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά