Πίνακας προδιαγραφών για FTXV-AB / RXV-AB

FTXV25AV1B / RXV25AV1B FTXV35AV1B / RXV35AV1B FTXV50AV1B / RXV50AV1B FTXV60AV1B / RXV60AV1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.65 3.40 5.20 6.25
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 166 213 325 429
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.60 5.60 5.60 5.10
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.28 1.29 2.21 2.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.83 10.75 8.91 7.52
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.44 1.61 2.46 2.96
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.52 7.23 6.62 6.07
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.65 3.40 5.20 6.25
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 2.98 2.56 3.11 2.91
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.95 2.51 3.83 4.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.42 4.14 4.65 4.49
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,032 1,143 1,658 2,137
    Σχέδιο Ρ kW 2.80 3.20 4.50 5.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.46 0.75 0.94 1.49
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.83 3.98 5.13
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.60 2.45 2.61 2.45
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.97 1.11 1.56 2.01
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.80 5.13 4.62 4.88
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -10 -10 -10 -10
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.34 2.45 3.56 4.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.50 2.28 2.47 2.30
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.48 2.83 3.98 5.13
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.60 2.45 2.61 2.45
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.89 0.94 1.99 2.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.68 6.26 5.67 5.81
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.51 1.72 2.42 3.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.80 3.96 3.90 3.87
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 0.6 0.6 1.26 2.53
  Μέγ. kW 3.2 3.9 6 6.8
  Ονομ. kW 2.65 3.4 5.2 6.25
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 445 (0.000) 665 (0.000) 835 (0.000) 1,075 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση C E B C
  Nominal efficiency-=-Cop 2.98 2.56 3.11 2.91
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.8 3.84 5.65 6.75
  Ελάχ. kW 0.8 0.88 1.12 2.53
  Μέγ. kW 3.6 4.4 6.8 7.6
Pto (Thermostat off) W 42.0 40.0 45.0 78.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.185 0.185 0.38 0.6
    Ονομ. kW 0.89 1.33 1.67 2.15
    Μέγ. kW 1.3 1.4 2.65 2.65
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.4 1.55 2.65 2.8
    Ελάχ. kW 0.22 0.25 0.35 0.6
    Ονομ. kW 0.9 1.23 1.75 2.28
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°