Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-K / RXL-K

FTXS20K2V1B / RXL20K3V1B FTXS25K2V1B / RXL25K3V1B FTXS35K2V1B / RXL35K2V1B FTXS42K2V1B / RXL42K2V1B FTXS50K2V1B / RXL50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.50 3.50 4.20 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 123 137 173 220 261
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.70 6.37 7.08 6.67 6.72
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.91 1.86 2.12 2.17 2.14
      Κατανάλωση kW 0.21 0.18 0.18 0.20 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.24 10.14 11.61 10.69 11.10
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.24 0.22 0.22 0.24 0.29
      Pdc kW 1.79 1.75 2.03 2.09 2.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.39 8.14 9.04 8.62 8.31
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.46 0.60 0.90 1.28 1.51
      Pdc kW 2.00 2.50 3.50 4.20 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.35 4.13 3.87 3.28 3.32
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.74 1.84 2.64 3.12 3.68
      Κατανάλωση kW 0.27 0.28 0.44 0.59 0.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.34 6.59 5.95 5.28 5.28
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 698 775 1,087 1,389 1,586
    Σχέδιο Ρ kW 2.30 2.50 3.60 4.00 4.60
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.41 0.45 0.63 0.76 0.84
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A++ A+ A++ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.21 3.18 3.54 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 0.81 0.91 1.29 1.57 1.85
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.50 2.44 2.48 2.25 2.20
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.56 1.51 1.56 2.43 1.50
      Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.25 0.28 0.44 0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.08 6.07 5.58 5.56 5.05
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25 -25 -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.19 1.38 1.91 1.75 2.18
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.35 0.15 1.37 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.02 1.02 1.66 1.28 1.35
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.03 2.21 3.18 3.54 4.07
      Ισχύς εισόδου kW 0.81 0.91 1.29 1.57 1.85
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.50 2.44 2.48 2.25 2.20
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.83 1.76 1.88 2.71 1.81
      Ισχύς εισόδου kW 0.25 0.24 0.27 0.42 0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.25 7.20 6.88 6.41 6.07
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.23 0.26 0.36 0.49 0.57
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.24 1.35 1.93 2.15 2.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.35 5.11 5.35 4.38 4.44
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 6,800 (2) 8,500 (2) 11,900 (2) 14,300 (2) 17,100 (2)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ.     3,010 (2) 3,610 (2) 4,300 (2)
  Μέγ. kW 2.8 3.2 4.0 5.0 5.3
  Ελάχ. kcal / ωρ.     1,200 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 4.2 (2) 5.0 (2)
  Μέγ. Btu/h 9,600 10,900 13,600 17,100 18,100
  Μέγ. kcal / ωρ.     3,440 4,300 4,560
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 215 (0.000) 285 (0.000) 420 (0.000) 590 (0.000) 750 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 4.65 (1) 4.39 (1) 4.07 (1) 3.56 (1) 3.55 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800
  Ονομ. Btu/h 8,500 (3) 9,600 (3) 13,600 (3) 18,400 (3) 19,800 (3)
  Μέγ. kcal / ωρ.     4,470 5,160 5,590
  Μέγ. Btu/h 14,700 16,000 17,700 20,500 22,200
  Ονομ. kW 2.5 (3) 2.8 (3) 4.0 (3) 5.4 (3) 5.8 (3)
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ.     3,440 (3) 4,640 (3) 4,990 (3)
  Ελάχ. kcal / ωρ.     1,200 1,460 1,460
  Μέγ. kW 4.3 4.7 5.2 6.0 6.5
Pto (Thermostat off) W 50.0 50.0 28.0 30.0 40.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 0.320 0.350 0.320 350.000
    Ονομ. kW 0.430 0.570 0.840 1.180 1.410
    Μέγ. kW 0.760 1.000 1.190 2.330 1.810
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.120 1.410 1.460 1.980 2.000
    Ελάχ. kW 0.310 0.310 0.340 0.400 0.300
    Ονομ. kW 0.550 0.620 0.840 1.310 1.450
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.8 (4), 2.7 (5), 2.6 (6) 3.3 (4), 3.2 (5), 3.1 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6) 6.8 (4), 6.5 (5), 6.2 (6)
    Ψύξη A 2.4 (4), 2.3 (5), 2.2 (6) 3.2 (4), 3.1 (5), 3.0 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.0 (4), 5.7 (5), 5.5 (6) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  220V 220V 220V 220V 220V
  230V 230V 230V 230V 230V
  240V 240V 240V 240V 240V
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°