FTXS60GV1B / RKS60F3V1B FTXS71GV1B / RKS71FAV1B
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 61  
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
  Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 63 66
Απόδοση ψύξης Nom. Btu/h 20,500 (1) 24,200 (1)
  Ελάχ. kW 1.7 2.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,160 (1) 6,110.0 (1)
  Μέγ. kW 6.7 8.5
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460 1,980.0
  Ελάχ. Btu/h 5,800 7,800
  Ονομ. kW 6.0 (1) 7.1 (1)
  Μέγ. Btu/h 22,900 29,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,760 7,310.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 995 (0.000) 1,175 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη B D
  Nominal efficiency-=-Eer 3.02 3.02
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 12.7 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18.0 18.0
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.440 0.570
    Ονομ. kW 1.990 2.350
    Μέγ. kW 2.400 3.200
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης, που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°