Πίνακας προδιαγραφών για FTXN-MB / RXN-MB

FTXN25MV1B / RXN25MV1B FTXN35MV1B / RXN35MV1B FTXN50MV1B / RXN50MV1B FTXN60MV1B / RXN60MV1B
Poff (λειτουργία Off) W 8.9 18.0 14.8 36.5
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 8.9 18.0 14.8 36.5
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.56 3.41 5.48 6.23
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 160 213 342 423
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61 5.61 5.61 5.15
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.45 1.63 2.26 2.41
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.25 11.59 10.38 10.19
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.40 1.63 2.57 2.94
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.11 9.73 7.07 7.76
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.56 3.41 5.48 6.23
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.69 2.83 3.19 3.23
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.86 2.51 4.03 4.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.14 4.98 4.98 4.98
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 922 948 1,277 1,396
    Σχέδιο Ρ kW 2.51 2.58 3.64 3.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.55 0.53 0.69 0.72
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.22 2.28 3.22 3.36
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.18 2.14 2.62 2.72
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.10 1.07 1.33 1.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.91 4.79 5.04 4.60
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -14 -14 -14 -14
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.61 1.74 2.58 2.71
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.73 1.70 2.43 2.47
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.22 2.28 3.22 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.18 2.14 2.62 2.72
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.29 1.27 1.58 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.10 6.01 6.24 5.63
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.37 1.38 1.92 2.03
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.12 4.17 4.02 3.85
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,700 11,600 18,700 21,300
  Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.630 1.750
  Μέγ. kW 3.000 3.800 6.200 6.500
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 5,600 6,000
  Ονομ. kW 2.560 3.410 5.480 6.230
  Μέγ. Btu/h 10,200 13,000 21,200 22,200
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 346.5 (0.000) 602.5 (0.000) 859.0 (0.000) 965.5 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A C B A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.69 (1) 2.83 (1) 3.19 (1) 3.23 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,000 4,100
  Ονομ. Btu/h 9,700 12,200 19,200 21,800
  Μέγ. Btu/h 13,600 16,200 22,500 24,200
  Ονομ. kW 2.840 3.580 5.620 6.400
  Ελάχ. kW 1.300 1.300 1.170 1.200
  Μέγ. kW 4.000 4.750 6.600 7.100
Pto (Thermostat off) W 28.8 29.9 28.0 51.6
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.280 0.290 0.280 0.280
    Ονομ. kW 0.693 1.205 1.718 1.931
    Μέγ. kW 0.990 1.390 1.910 2.000
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.100 1.480 1.880 2.000
    Ελάχ. kW 0.260 0.285 0.240 0.240
    Ονομ. kW 0.700 0.950 1.500 1.680
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.83 5.19 6.65 7.46
    Ψύξη A 3.82 5.73 7.51 8.52
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°