FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B FTXM42M2V1B / RXM42MV1B FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B FTXM50M2V1B / RXM50MV1B FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0   1.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0   1.0   1.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25   0.25   0.25  
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 57 57 60 60 60 59 59 60 62
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m         5.0   5.0   5.0
  Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 59 61 62 62 62 62 63 66
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.50 3.40 4.20   5.00   6.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 83 103 140 196   239   304  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 8.53 8.52 8.51 7.50   7.33   6.90  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 0.96 0.96 1.18 1.87   2.12   2.39  
      Κατανάλωση kW 0.07 0.07 0.07 0.14   0.15   0.18  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 14.56 14.68 16.50 13.12   14.43   13.64  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.09 0.11 0.16 0.21   0.29   0.35  
      Pdc kW 0.95 1.18 1.61 1.99   2.37   2.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 10.73 10.70 10.28 9.30   8.22   8.07  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.44 0.56 0.80 1.12   1.36   1.77  
      Pdc kW 2.00 2.50 3.40 4.20   5.00   6.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 4.57 4.50 4.23 3.75   3.68   3.39  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.84 2.51 3.09   3.68   4.42  
      Κατανάλωση kW 0.21 0.29 0.41 0.56   0.67   0.91  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.85 6.42 6.08 5.48   5.51   4.87  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 632 659 686 1,216   1,400   1,496  
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.24 2.3 2.35 3.68   4.09   4.09  
    Σχέδιο Ρ kW 2.30 2.40 2.50 4.00   4.60   4.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.06 0.10 0.15 0.32   0.51   0.51  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+++ A+++ A+++ A++   A++   A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.03 2.12 2.21 3.54   4.07   4.07  
      Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.60 0.63 1.31   1.40   1.52  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7   -7   -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.57 3.51 3.50 2.70   2.90   2.67  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.91 0.91 0.95 1.38   1.61   1.61  
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.15 0.23   0.28   0.29  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.33 6.32 6.43 5.99   5.83   5.64  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15   -15   -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 3.90   4.12   4.12  
      Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.91   1.91   1.92  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.49 2.49 2.04   2.16   2.15  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.03 2.12 2.21 3.54   4.07   4.07  
      Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.60 0.63 1.31   1.40   1.52  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.57 3.51 3.50 2.70   2.90   2.67  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.09 1.09 1.09 1.54   1.36   1.52  
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.21   0.19   0.22  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.03 8.03 8.05 7.42   7.07   6.83  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.25 0.27 0.46   0.53   0.58  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.24 1.29 1.34 2.15   2.48   2.48  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.10 5.06 5.03 4.71   4.65   4.29  
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00   0.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 284 291 300 507   595   622  
    Σχέδιο Ρ kW 1.24 1.29 1.34 2.15   2.48   2.48  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating warm climate scopnet A+++ A+++ A+++ A+++   A+++   A+++  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.1 1.1 1.1 1.5   1.4   1.5  
      Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.14 0.21   0.19   0.22  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 8.03 8.03 8.05 7.42   7.07   6.83  
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2 2 2   2   2  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.24 1.29 1.34 2.15   2.48   2.48  
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.25 0.27 0.46   0.53   0.58  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 5.10 5.06 5.03 4.71   4.65   4.29  
    TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.59 2.59 2.59 3.90   4.12   4.12  
      Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.04 1.91   1.91   1.92  
      Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15   -15   -15  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.49 2.49 2.04   2.16   2.15  
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.24 1.29 1.34 2.15   2.48   2.48  
      Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.25 0.27 0.46   0.53   0.58  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.10 5.06 5.03 4.71   4.65   4.29  
    Συνθήκες C (7°C) Ισχύς εισόδου kW 0.14 0.14 0.15 0.23   0.28   0.29  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.91 0.91 0.95 1.38   1.61   1.61  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Warm climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.33 6.32 6.43 5.99   5.83   5.64  
Απόδοση ψύξης Nom. Btu/h 6,800 8,500 11,600 14,300 14,300 17,100 17,100 20,500 24,200
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.70 1.7 1.70 1.9 2.30
  Ονομ. kcal / ωρ. 1,720 2,150 2,920 3,610 3,610 4,300 4,300 5,160 6,100
  Μέγ. kW 2.6 3.2 4.0 5.0 5.00 5.3 5.30 6.7 8.50
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,460 1,460 1,460 1,460 1,700 2,000
  Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800 5,800 5,800 6,500 7,800
  Ονομ. kW 2.0 2.5 3.40 4.2 4.20 5.00 5.00 6.00 7.10
  Μέγ. Btu/h 8,900 11,000 13,600 17,100 17,100 18,100 18,100 22,900 29,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 2,240 2,750 3,440 4,300 4,300 4,560 4,560 5,800 7,300
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 219 (0.000) 278 (0.000) 421 (0.000) 560 (0.000)   679 (0.000)   885 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A   A   A  
  Nominal efficiency-=-Cop 4.57 4.50 4.23 3.75   3.68   3.39  
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25   0.25   0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,400 4,400 4,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800
  Ονομ. Btu/h 8,500 9,500 13,600 18,400 18,400 19,800 19,800 23,900 28,000
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,010 4,040 4,470 5,160 5,160 5,590 5,590 6,900 8,800
  Μέγ. Btu/h 11,900 16,000 17,700 20,500 20,500 22,200 22,200 27,300 34,800
  Ονομ. kW 2.50 2.8 4.00 5.40 5.40 5.8 5.80 7.00 8.20
  Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.70 1.7 1.70 1.7 2.30
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 2,400 3,440 4,640 4,640 4,990 4,990 6,020 7,000
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,120 1,200 1,460 1,460 1,460 1,460 1,500 2,000
  Μέγ. kW 3.5 4.70 5.2 6.0 6.00 6.5 6.50 8.0 10.20
Pto (Thermostat off) W 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.27 0.27 0.31 0.43       0.30 0.49
    Ονομ. kW 0.44 0.56 0.80 1.12 1.12 1.36 1.36 1.77 2.34
    Μέγ. kW 0.63 0.78 1.04 1.47       2.30 3.44
  Θέρμανση Μέγ. kW 0.91 1.22 1.67 1.89       2.40 3.51
    Ελάχ. kW 0.24 0.24 0.32 0.38       0.27 0.45
    Ονομ. kW 0.50 0.56 0.99 1.31 1.31 1.45 1.45 1.94 2.57
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι   Ναι   Ναι  
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.23 2.48 4.78 5.93 5.93 6.56 6.56 8.50 11.26
    Ψύξη A 2.09 2.57 4.38 5.11 5.11 6.26 6.26 7.90 10.27
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
Εσωτερική μονάδα         FTXM42M2V1B   FTXM50M2V1B   FTXM71M2V1B
Εξωτερική μονάδα         RXM42M2V1B   RXM50M2V1B   RXM71M2V1B
Ονομαστική απόδοση EER           3.75   3.68   3.03
  COP           4.12   4.00   3.19
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη           A   A   B
    Θέρμανση           A   A   D
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW         4.20   5.00   7.10
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας           A++   A++   A++
  SEER           7.50   7.33   6.11
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a         196   239   407
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW         4.20   5.00   7.10
    EERd           3.75   3.68   3.03
    Ισχύς εισόδου kW         1.12   1.36   2.34
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW         3.09   3.68   5.23
    EERd           5.48   5.51   4.83
    Ισχύς εισόδου kW         0.56   0.67   1.08
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW         1.99   2.37   3.36
    EERd           9.30   8.22   7.32
    Ισχύς εισόδου kW         0.21   0.29   0.46
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW         1.87   2.12   2.60
    EERd           13.12   14.43   9.32
    Ισχύς εισόδου kW         0.14   0.15   0.28
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW         4.00   4.60   6.20
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας           A++   A++   A
  SCOP/A           4.60   4.60   3.81
  SCOPnet/A           4.63   4.63   3.84
  Pdh Heating capacity at -10° kW         3.68   4.09   5.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a         1,216   1,400   2,276
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW         0.32   0.51   1.19
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C         -15   -15   -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         3.90   4.12   4.23
    COPd (δηλωμένο COP)           2.04   2.16   1.75
    Ισχύς εισόδου kW         1.91   1.91   2.42
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C         -7   -7   -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         3.54   4.07   5.48
    COPd (δηλωμένο COP)           2.70   2.90   2.15
    Ισχύς εισόδου kW         1.31   1.40   2.55
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         3.54   4.07   5.48
    COPd (δηλωμένο COP)           2.70   2.90   2.15
    Ισχύς εισόδου kW         1.31   1.40   2.55
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         2.15   2.48   3.34
    COPd (δηλωμένο COP)           4.71   4.65   3.80
    Ισχύς εισόδου kW         0.46   0.53   0.88
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.38   1.61   2.32
    COPd (δηλωμένο COP)           5.99   5.83   5.38
    Ισχύς εισόδου kW         0.23   0.28   0.43
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.54   1.36   2.66
    COPd (δηλωμένο COP)           7.42   7.07   6.48
    Ισχύς εισόδου kW         0.21   0.19   0.41
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW         2.15   2.48   3.34
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας           A+++   A+++   A+++
  SCOP           5.93   5.84   5.22
  SCOPnet           6.04   5.93   5.27
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a         507   595   895
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW         0.00   0.00   0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C         -15   -15   -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         3.90   4.12   4.23
    COPd (δηλωμένο COP)           2.04   2.16   1.75
    Ισχύς εισόδου kW         1.91   1.91   2.42
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C         2   2   2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         2.15   2.48   3.34
    COPd (δηλωμένο COP)           4.71   4.65   3.80
    Ισχύς εισόδου kW         0.46   0.53   0.88
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         2.15   2.48   3.34
    COPd (δηλωμένο COP)           4.71   4.65   3.80
    Ισχύς εισόδου kW         0.46   0.53   0.88
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.38   1.61   2.32
    COPd (δηλωμένο COP)           5.99   5.83   5.38
    Ισχύς εισόδου kW         0.23   0.28   0.43
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW         1.54   1.36   2.7
    COPd (δηλωμένο COP)           7.42   7.07   6.48
    Ισχύς εισόδου kW         0.21   0.19   0.41
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία Off POFF W         1.0   1.0   1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W         1.0   1.0   1.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)           0.25   0.25   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)           0.25   0.25   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται         Ναι   Ναι   Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται         Ναι   Ναι   Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται         Ναι   Ναι   Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται         όχι   όχι   όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται         Ναι   Ναι   Ναι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα)         όχι   όχι   όχι
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη %         95.30 (0.000)   94.70 (0.000)   99.20 (0.000)
    Θέρμανση %         96.10 (0.000)   96.10 (0.000)   99.30 (0.000)
Σημειώσεις         Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά