Πίνακας προδιαγραφών για FTXLS-K3 / RXLS-M

FTXLS25K3V1B / RXLS25M2V1B FTXLS35K3V1B / RXLS35M2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Απομάκρυνση Υγρασίας Ψύξη l/h 2.3 2.3
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 132 177
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.62 6.91
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.27 2.27
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.69 10.69
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.09 2.09
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.86 8.86
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.74 3.69
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.94 2.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.21 6.10
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 947 1,147
    Σχέδιο Ρ kW 3.20 3.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A++ A++
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.20 3.80
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.96 2.50
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.63 5.63
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.54 2.25
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.83 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.25 2.92
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.56 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.50 6.50
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.72 2.05
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.88
  Θέρμανση (κρύο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,493 3,095
    Σχέδιο Ρ kW 4.70 5.50
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. Απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.50 1.70
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating cold climate energy efficiency class 3.84 3.75
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.56 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.50 6.50
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.83 4.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.50 2.16
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.04 2.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.54 2.25
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.63 5.63
    Συνθήκες Α (-15°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.83 4.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-15°C)-=-Copd declared cop 2.50 2.16
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.83 3.36
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.25 2.92
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.72 2.05
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 5.01 4.88
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 8,530 11,943
  Ελάχ. kW 1.6 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,150 3,010
  Μέγ. kW 4.4 5.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460 1,460
  Ελάχ. Btu/h 5,800 5,800
  Ονομ. kW 2.5 3.5
  Μέγ. Btu/h 17,100 17,100
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,300 4,300
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 334.5 (0.000) 475.5 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.74 3.69
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 1.0 1.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 3,412 3,412
  Ονομ. Btu/h 16,037 18,400
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,761.0 6,191
  Μέγ. Btu/h 22,861.0 24,567
  Ονομ. kW 4.7 5.4
  Ελάχ. kW 1.0 1.0
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,041 4,640
  Ελάχ. kcal / ωρ. 860 860
  Μέγ. kW 6.6, 3.98 (7) 7.2, 4.51 (7)
Pto (Thermostat off) W 31.0 31.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 0.320
    Ονομ. kW 0.669 0.951
    Μέγ. kW 2.330 2.330
  Θέρμανση Μέγ. kW 2.360 2.880
    Ελάχ. kW 0.240 0.240
    Ονομ. kW 1.100 1.310
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 5.5 (2), 5.3 (3), 5.1 (4) 6.6 (2), 6.3 (3), 6.0 (4)
    Ψύξη A 3.4 (2), 3.3 (3), 3.2 (4) 4.8 (2), 4.6 (3), 4.4 (4)
Σημειώσεις Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C