Πίνακας προδιαγραφών για FTXL-JV / RXL-M

FTXL25J2V1B / RXL25M2V1B FTXL35J2V1B / RXL35M2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 146 209
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.01 5.87
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.17 2.17
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.95 9.95
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.02 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.13 7.13
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.50 3.50
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.12 3.07
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.84 2.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 6.02 5.13
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 793 998
    Σχέδιο Ρ kW 2.50 3.00
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.00 0.00
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.50 3.00
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -10 -10
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.03 2.27
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.28 1.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.33 5.33
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.76 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.11
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 2.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.22 3.15
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.32 1.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.50 5.50
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.66 4.39
  Θέρμανση (κρύο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,944 2,691
    Σχέδιο Ρ kW 3.60 4.40
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. Απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.00 1.30
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating cold climate energy efficiency class 3.63 3.51
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.32 1.32
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.50 5.50
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.98 3.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.85 1.79
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.76 2.02
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.49 2.11
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.28 1.28
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.33 5.33
    Συνθήκες Α (-15°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.98 3.58
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-15°C)-=-Copd declared cop 2.85 1.79
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.21 2.65
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.35 3.15
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.35 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Cold climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.66 4.39
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.2 1.3
  Ονομαστική Btu/h 8,530 11,943
  Μέγ. kW 3.4 3.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,118 1,120
  Ελάχ. Btu/h 4,436 4,400
  Ονομαστική kcal / ωρ. 2,150 3,010
  Μέγ. Btu/h 12,966 13,000
  Ονομαστική kW 2.5 3.5
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,268 3,270
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 400.5 (0.000) 570 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση B B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.12 3.07
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 1.0 1.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 3,753 4,095
  Ονομαστική Btu/h 10,919 12,966
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,730.0 5,159.0
  Ονομαστική kcal / ωρ. 2,752 3,267
  Ονομαστική kW 3.2 3.8
  Μέγ. Btu/h 18,767.0 20,473.0
  Ελάχ. kW 1.1 1.2
  Ελάχ. kcal / ωρ. 946 1,032
  Μέγ. kW 5.5 6.0
Pto (Thermostat off) W 31.0 31.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.290 0.290
    Ονομ. kW 0.801 1.140
    Μέγ. kW 1.300 1.300
  Θέρμανση Μέγ. kW 2.142 2.890
    Ελάχ. kW 0.240 0.240
    Ονομ. kW 0.722 0.902
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 3.6 (2), 3.5 (3), 3.4 (4) 4.0 (2), 3.8 (3), 3.7 (4)
    Ψύξη A 4.0 (2), 3.8 (3), 3.6 (4) 6.4 (2), 6.2 (3), 6.0 (4)
Σημειώσεις Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°