Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-A / RXF-B

FTXF50A2V1B / RXF50B2V1B FTXF60A2V1B / RXF60B2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 1.7
  Ονομ. kW 5.0 6.0
  Μέγ. kW 6.0 7.0
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7 1.7
  Ονομ. kW 6.0 6.4
  Μέγ. kW 7.70 8.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.33 3.25
  COP   3.71 3.93
  Annual energy consumption kWh 751 (0.000) 923 (0.000)
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.