FTXF50A2V1B / RXF50B2V1B FTXF60A2V1B / RXF60B2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7 1.7
  Ελάχ. Btu/h 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460 1,460
  Ονομ. kW 5.0 6.0
  Nom. Btu/h 17,060 20,472
  Ονομ. kcal / ωρ. 4,295 5,154
  Μέγ. kW 6.0 7.0
  Μέγ. Btu/h 20,472 23,884
  Μέγ. kcal / ωρ. 5,154 6,013
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.7 1.7
  Ελάχ. Btu/h 5,800 5,800
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,460 1,460
  Ονομ. kW 6.0 6.4
  Ονομ. Btu/h 20,472 21,837
  Ονομ. kcal / ωρ. 5,154 5,498
  Μέγ. kW 7.70 8.00
  Μέγ. Btu/h 26,272 27,296
  Μέγ. kcal / ωρ. 6,614 6,872
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.320 0.332
    Ονομ. kW 1.502 1.846
    Μέγ. kW 1.826 2.980
  Θέρμανση Ελάχ. kW 0.440 0.456
    Ονομ. kW 1.617 1.628
    Μέγ. kW 2.356 2.787
Ονομαστική απόδοση EER   3.33 3.25
  COP   3.71 3.93
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 751 (0.000) 923 (0.000)
Ψύξη χώρου Απόδοση Pdesign kW 5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++
  SEER   6.21 6.15
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 282 342
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 5.00 6.00
    EERd   3.33 3.25
    Ισχύς εισόδου kW 1.50 1.85
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 3.68 4.42
    EERd   4.67 4.18
    Ισχύς εισόδου kW 0.79 1.06
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 2.37 2.84
    EERd   6.92 7.21
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.39
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 2.12 2.39
    EERd   11.68 12.05
    Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.20
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.60 4.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  SCOP/A   4.06 4.06
  SCOPnet/A   4.08 4.08
  Pdh Heating capacity at -10° kW 4.12 4.24
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,585 1,653
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.48 0.56
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.20 4.22
    COPd (δηλωμένο COP)   2.06 1.81
    Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.33
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.07 4.25
    COPd (δηλωμένο COP)   2.71 2.25
    Ισχύς εισόδου kW 1.50 1.89
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.07 4.25
    COPd (δηλωμένο COP)   2.71 2.25
    Ισχύς εισόδου kW 1.50 1.89
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   3.98 4.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.59 1.66
    COPd (δηλωμένο COP)   5.13 5.24
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.32
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.80 2.00
    COPd (δηλωμένο COP)   6.91 6.41
    Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.31
Θέρμανση χώρου (Θερμό κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 2.48 2.58
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+++ A+++
  SCOP   5.15 5.17
  SCOPnet   5.23 5.24
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 673 699
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.00 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.20 4.22
    COPd (δηλωμένο COP)   2.06 1.81
    Ισχύς εισόδου kW 2.04 2.33
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C 2 2
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   3.98 4.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.60
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.58
    COPd (δηλωμένο COP)   3.98 4.28
    Ισχύς εισόδου kW 0.62 0.60
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.59 1.66
    COPd (δηλωμένο COP)   5.13 5.24
    Ισχύς εισόδου kW 0.31 0.32
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.80 2.00
    COPd (δηλωμένο COP)   6.91 6.41
    Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.31
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία θερμοστάτη Off PTO Ψύξη W 12 12
      Θέρμανση W 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0
  Λειτουργία Off POFF W 1.0 1.0
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 1.0 1.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 61 63
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 59 60
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη % 94.60 (0.000) 99.10 (0.000)
    Θέρμανση % 96.30 (0.000) 98.30 (0.000)
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 6.9 8.1
    Θέρμανση A 7.3 7.2
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.