Πίνακας προδιαγραφών για FNQ-A / RXS-L3

FNQ25A2VEB / RXS25L3V1B FNQ35A2VEB / RXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.60 3.40
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 162 211
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.63 5.65
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
      Κατανάλωση kW 0.12 0.13
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.93 10.79
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.15 0.19
      Pdc kW 1.29 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.39 8.38
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.69 1.11
      Pdc kW 2.60 3.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.77 3.06
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
      Κατανάλωση kW 0.37 0.53
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.23 4.73
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 925 1,002
    Σχέδιο Ρ kW 2.80 2.90
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.53 0.49
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.80 2.65
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.17 1.02
      Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.51 5.16
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15
      Ισχύς εισόδου kW 0.91 1.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.13 1.92
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.48 2.57
      Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.80 2.65
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.45 0.91
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.15
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.97 6.20
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.51 1.56
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.19 4.04
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.6 3.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.77 (1) 3.06 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.69 1.11
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°