FNA25A2VEB / RXS25L3V1B FNA35A2VEB / RXS35L3V1B
Εσωτερική μονάδα FNA25A2VEB FNA35A2VEB
Εξωτερική μονάδα RXS25L3V1B RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.60 3.40
  Nom. Btu/h 8,871.6 11,601.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,235.6 2,923.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 4.00
  Ονομ. Btu/h 10,918.9 13,648.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,751.5 3,439.4
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.69 1.11
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.80 1.15
Ονομαστική απόδοση EER   3.77 3.06
  COP   4.00 3.48
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 345 (0.000) 556 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A B
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW 2.60 3.40
    SEER   5.63 5.65
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 162 211
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 2.60 3.40
      EERd   3.77 3.06
      Κατανάλωση kW 0.69 1.11
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.92 2.51
      EERd   5.23 4.73
      Κατανάλωση kW 0.37 0.53
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.29 1.61
      EERd   8.39 8.38
      Κατανάλωση kW 0.15 0.19
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.36 1.42
      EERd   10.93 10.79
      Κατανάλωση kW 0.12 0.13
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
    Σχέδιο Ρ kW 2.80 2.90
    SCOP   4.24 4.05
    SCOPnet   4.28 4.08
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.27 2.41
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 925 1,002
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.53 0.49
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.93 2.15
      COPd (δηλωμένο COP)   2.13 1.92
      Ισχύς εισόδου kW 0.91 1.12
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.48 2.57
      COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.48 2.57
      COPd (δηλωμένο COP)   2.80 2.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.89 0.97
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.51 1.56
      COPd (δηλωμένο COP)   4.19 4.04
      Ισχύς εισόδου kW 0.36 0.39
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.17 1.02
      COPd (δηλωμένο COP)   5.51 5.16
      Ισχύς εισόδου kW 0.21 0.20
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.45 0.91
      COPd (δηλωμένο COP)   7.97 6.20
      Ισχύς εισόδου kW 0.18 0.15
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 14.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 14.0
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 59 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53 53
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0 5.0
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά