Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQG-L(8)Y1

FHQ71CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ125CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0   0.0   0.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.1   9.0   9.0    
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25   0.25   0.25    
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 55 60 60 64 62 64  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 64 64 66 66 67 67  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80   9.50   12.00    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 347   545   699    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.86   6.11   6.01    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17   5.87   5.64    
      Κατανάλωση kW 0.34   0.58   0.59    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.58   10.14   9.69    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.43   0.73   0.80    
      Pdc kW 4.01   5.66   5.92    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.47   7.86   7.45    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.79   2.31   3.41    
      Pdc kW 6.80   9.50   12.00    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.82   4.13   3.52    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16   7.16   8.84    
      Κατανάλωση kW 1.04   1.60   2.00    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.00   4.50   4.44    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,463   3,432   4,677    
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 6.74   9.71   12.51    
    Σχέδιο Ρ kW 7.60   11.30   14.13    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.86   1.59   1.62    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+   A++   A+    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72   10.00   12.50    
      Ισχύς εισόδου kW 2.28   2.78   4.97    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7   -7    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.95   3.61   2.52    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.95   4.21   4.89    
      Ισχύς εισόδου kW 0.45   0.65   0.75    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.67   6.54   6.57    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15   -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76   9.22   12.52    
      Ισχύς εισόδου kW 3.21   3.50   6.05    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.11   2.64   2.07    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72   10.00   12.50    
      Ισχύς εισόδου kW 2.28   2.78   4.97    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.95   3.61   2.52    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.36   4.81   5.37    
      Ισχύς εισόδου kW 0.44   0.64   0.74    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.70   7.58   7.35    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.19   1.62   1.95    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.74   6.54   7.61    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.99   4.04   3.92    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8   9.5   12.0   13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0   0.0   0.0    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 890 (0.000)   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)   2,025 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A   A   A   A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.82   3.81   3.35   3.31
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 9.1   9.0   9.0    
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25   0.25   0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5   10.8   13.5   15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.78   2.49   3.58   4.05
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.82   2.60   3.48   4.27
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι   Ναι    
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++   A++   A+  
  Απόδοση Pdesign kW   6.80   9.50   12.00  
  SEER     6.95   6.11   6.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   343   545   699  
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW   6.80   9.50   12.00  
    EERd     3.82   4.13   3.52  
    Ισχύς εισόδου kW   1.79   2.31   3.41  
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW   5.16   7.16   8.84  
    EERd     5.00   4.50   4.44  
    Ισχύς εισόδου kW   1.04   1.60   2.00  
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW   4.01   5.66   5.92  
    EERd     9.47   7.86   7.45  
    Ισχύς εισόδου kW   0.43   0.73   0.80  
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW   4.17   5.87   5.64  
    EERd     12.58   10.14   9.69  
    Ισχύς εισόδου kW   0.34   0.58   0.59  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+   A++   A+  
  Απόδοση Pdesign kW   7.60   11.30   14.13  
  SCOP/A     4.32   4.61   4.23  
  SCOPnet/A     4.34   4.64   4.25  
  Pdh Θερμαντική απόδοση στους -10° kW   6.74   9.71   12.51  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a   2,463   3,432   4,677  
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW   0.86   1.59   1.62  
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C   -15   -15   -15  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   6.76   9.22   12.52  
    COPd (δηλωμένο COP)     2.11   2.64   2.07  
    Ισχύς εισόδου kW   3.21   3.50   6.05  
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C   -7   -7   -7  
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   6.72   10.00   12.50  
    COPd (δηλωμένο COP)     2.95   3.61   2.52  
    Ισχύς εισόδου kW   2.28   2.78   4.97  
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   6.72   10.00   12.50  
    COPd (δηλωμένο COP)     2.95   3.61   2.52  
    Ισχύς εισόδου kW   2.28   2.78   4.97  
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   4.74   6.54   7.61  
    COPd (δηλωμένο COP)     3.99   4.04   3.92  
    Ισχύς εισόδου kW   1.19   1.62   1.95  
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   2.95   4.21   4.89  
    COPd (δηλωμένο COP)     6.67   6.54   6.57  
    Ισχύς εισόδου kW   0.45   0.65   0.75  
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   3.36   4.81   5.37  
    COPd (δηλωμένο COP)     7.70   7.58   7.35  
    Ισχύς εισόδου kW   0.44   0.64   0.74  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W   7.0   9.0   9.0  
    Θέρμανση PSB W   7.0   9.0   9.0  
  Crankcase heater mode PCK W   0.0   0.0   0.0  
  Λειτουργία Off POFF W   0.0   0.0   0.0  
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)     0.25   0.25   0.25  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)     0.25   0.25   0.25  
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι  
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι  
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται   όχι   όχι   όχι  
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται   όχι   όχι   όχι  
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα)   όχι   όχι   όχι