Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQSG-L(8)Y1

FHQ100CAVEB / RZQSG100L8Y1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQSG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0 0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7 7  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.5 12  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 593 749  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61 5.61  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04 3.99  
      Κατανάλωση kW 0.46 0.38  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.88 10.57  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.71 0.78  
      Pdc kW 4.6 5.69  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.55 7.34  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.96 4.16  
      Pdc kW 9.5 12  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21 2.89  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.55 2.56  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.52 3.46  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,722 2,654  
    Σχέδιο Ρ kW 7.6 7.6  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.43 0.46  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.1 2.26  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.21 2.98  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.09 3.1  
      Ισχύς εισόδου kW 0.57 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.46 5.5  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.91 7.84  
      Ισχύς εισόδου kW 3.83 3.58  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.07 2.19  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.1 2.26  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.21 2.98  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.53 3.53  
      Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.55  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.42 6.47  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.43 1.33  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 5.15 5.18  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.62 3.91  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0 0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,075 (0.000) 2,225 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A C  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 2.89 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7 7  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7 7  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 4.15 4.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 3.73 4.54
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°