Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQSG-L(3/8)V1

FHQ100CAVEB / RZQSG100L8V1B FHQ140CAVEB / RZQSG140L7V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 592.692  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.61  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.04  
      Κατανάλωση kW 0.46  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 8.86  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.70  
      Pdc kW 4.60  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 6.58  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.96  
      Pdc kW 9.50  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00  
      Κατανάλωση kW 1.55  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.50  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,721.228  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.48  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.09  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 3.22  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.10  
      Ισχύς εισόδου kW 0.57  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.42  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 7.79  
      Ισχύς εισόδου kW 3.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.11  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.09  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 3.22  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.53  
      Ισχύς εισόδου kW 0.55  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.38  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.42  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 5.16  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.64  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A  
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 4.45
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 4.54
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°