Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 13.0 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 343 343 545 545 699 824 699  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 5.10 6.01  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.85 5.64  
      Κατανάλωση kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.79 0.59  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.57 12.57 10.13 10.13 9.60 7.43 9.60  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.43 0.43 0.72 0.72 0.80 1.04 0.80  
      Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 6.10 5.92  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.44 9.44 7.87 7.87 7.41 5.88 7.41  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.33 3.41  
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.61 3.52  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.03 1.03 1.60 1.60 1.97 1.81 1.97  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.03 5.03 4.49 4.49 4.51 4.91 4.51  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,683 4,677  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 12.71 14.13  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.86 0.86 1.58 1.58 1.62 1.29 1.62  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A+ A++ A++ A+ A A+  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      Ισχύς εισόδου kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.96 2.96 4.20 4.20 4.89 4.74 4.89  
      Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.89 0.75  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.61 6.61 6.56 6.56 6.56 5.35 6.56  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76 6.76 9.23 9.23 12.52 11.72 12.52  
      Ισχύς εισόδου kW 3.16 3.16 3.51 3.51 6.08 5.43 6.08  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.14 2.14 2.63 2.63 2.06 2.16 2.06  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 11.24 12.50  
      Ισχύς εισόδου kW 2.27 2.27 2.77 2.77 4.97 3.67 4.97  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.97 2.97 3.62 3.62 2.52 3.07 2.52  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.37 3.37 4.80 4.80 5.36 5.39 5.36  
      Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.45 0.64 0.64 0.70 0.87 0.70  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.63 7.63 7.60 7.60 7.71 6.23 7.71  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.96 2.17 1.96  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.76 4.76 6.52 6.52 7.61 7.20 7.61  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.00 4.00 4.03 4.03 3.90 3.32 3.90  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5     12.0 13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh   890 (0.000)   1,245 (0.000)     1,790 (0.000)  
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 16.0 9.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8     13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 142.0 9.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   1.78   2.49     3.58 4.05
  Θέρμανση Ονομ. kW   1.82   2.60     3.48 4.27
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι RZQG140L9V1
Ονομαστική απόδοση Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση   A   A     A  
  Nominal efficiency-=-Cop   3.82   3.81     3.35 3.31
Σημειώσεις   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°