Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L7V1/LY1

FHQ71CAVEB / RZQG71L7V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L7Y1B9 FHQ100CAVEB / RZQG100L7Y1B FHQ100CAVEB / RZQG100L7V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L7V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 407 406.838 584.358 584 806.142 806.142
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.85 5.85 5.69 5.69 5.21 5.21
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.64
      Κατανάλωση kW 0.39 0.39 0.60 0.61 0.71 0.70
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.56 10.57 9.71 9.70 7.93 8.00
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.51 0.50 0.75 0.75 0.97 0.96
      Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 5.92
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.93 7.95 7.53 7.54 6.12 6.16
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.78 1.78 2.30 2.30 3.41 3.41
      Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84
      Κατανάλωση kW 1.22 1.23 1.66 1.66 1.96 1.99
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.22 4.21 4.30 4.30 4.51 4.44
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,692 2,692 3,681 3,681 4,676.596 4,676.596
    Σχέδιο Ρ kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.86 0.86 1.59 1.59 1.62 1.62
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A A+ A+ A+ A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.28 2.77 2.76 4.96 4.96
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.97 2.95 3.61 3.62 2.52 2.52
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.96 2.95 4.21 4.20 4.89 4.89
      Ισχύς εισόδου kW 0.50 0.49 0.70 0.70 0.74 0.74
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.93 5.98 6.03 6.04 6.60 6.61
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76 6.76 9.22 9.23 12.52 12.52
      Ισχύς εισόδου kW 3.16 3.20 3.50 3.51 6.09 6.06
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.14 2.11 2.64 2.63 2.06 2.07
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50
      Ισχύς εισόδου kW 2.26 2.28 2.77 2.76 4.96 4.96
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.97 2.95 3.61 3.62 2.52 2.52
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.37 3.36 4.81 4.80 5.36 5.37
      Ισχύς εισόδου kW 0.49 0.49 0.69 0.69 0.69 0.73
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.85 6.91 6.98 7.00 7.76 7.39
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.33 1.32 1.76 1.76 1.94 1.93
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.76 4.74 6.54 6.52 7.61 7.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.59 3.58 3.73 3.71 3.92 3.95
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 890 (0.000) 890 (0.000) 1,245 (0.000) 1,245 (0.000) 1,790 (0.000) 1,790 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A A A A A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 14.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Pto (Thermostat off) W 56.0 56.0 98.0 98.0 117.0 117.0
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°