Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L(8)Y1

FHQ71CAVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CAVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0 0 0.0 0 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 7 9 9.0 9 13.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 6.8 9.5 12.00 12 12.00  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 343 545 699 699 824  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.95 6.11 6.01 6.01 5.10  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 5.87 5.64 5.64 5.85  
      Κατανάλωση kW 0.34 0.58 0.59 0.59 0.78  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 12.58 10.14 9.69 9.69 7.55  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.43 0.73 0.80 0.8 1.04  
      Pdc kW 4.01 5.66 5.92 5.92 6.10  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 9.47 7.86 7.45 7.45 5.92  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.79 2.31 3.41 3.41 3.33  
      Pdc kW 6.8 9.5 12.00 12 12.00  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.82 4.13 3.52 3.52 3.61  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 7.16 8.84 8.84 8.84  
      Κατανάλωση kW 1.04 1.6 2.00 2 1.84  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5 4.5 4.44 4.44 4.82  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,463 3,432 4,677 4,677 4,683  
    Σχέδιο Ρ kW 7.6 11.3 14.13 14.13 12.71  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.86 1.59 1.62 1.62 1.29  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+ A++ A+ A+ A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 10 12.50 12.5 11.24  
      Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.78 4.97 4.97 3.68  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.95 3.61 2.52 2.52 3.06  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 2.95 4.21 4.89 4.89 4.74  
      Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.65 0.75 0.75 0.89  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 6.67 6.54 6.57 6.57 5.33  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76 9.22 12.52 12.52 11.72  
      Ισχύς εισόδου kW 3.21 3.5 6.05 6.05 5.41  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.11 2.64 2.07 2.07 2.17  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72 10 12.50 12.5 11.24  
      Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.78 4.97 4.97 3.68  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.95 3.61 2.52 2.52 3.06  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.36 4.81 5.37 5.37 5.39  
      Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.64 0.74 0.74 0.87  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.7 7.58 7.35 7.35 6.22  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.19 1.62 1.95 1.95 2.17  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.74 6.54 7.61 7.61 7.20  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.99 4.04 3.92 3.92 3.33  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5   12.0   13.4
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0 0 0.0 0 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 890 (0.000) 1,245 (0.000)   1,790 (0.000)    
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A A   A    
  Nominal efficiency-=-Cop 3.82 3.81   3.35   3.31
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 7 9 9.0 9 16.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8   13.5   15.5
Pto (Thermostat off) W 7 9 9.0 9 142.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 1.78 2.49   3.58   4.05
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.82 2.60   3.48   4.27
Εσωτερική μονάδα Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι RZQG140LY1
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°