Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-L3

FHQ35CAVEB / RXS35L3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 6.18
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.64
      Κατανάλωση kW 0.14
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 11.42
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.18
      Pdc kW 1.61
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.77
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.92
      Pdc kW 3.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.70
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51
      Κατανάλωση kW 0.43
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.83
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981
    Σχέδιο Ρ kW 3.10
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scopnet a A+
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.63
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.14
      Ισχύς εισόδου kW 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.62
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47
      Ισχύς εισόδου kW 1.12
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 2.20
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.74
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.63
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34
      Ισχύς εισόδου kW 0.19
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 7.19
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.37
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.57
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,590 (2)
  Ελάχ. kW 1.4
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 (2)
  Μέγ. kW 4.0
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200
  Ελάχ. Btu/h 4,770
  Ονομ. kW 3.40 (2)
  Μέγ. Btu/h 13,640
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 (1)
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430
  Ονομ. Btu/h 13,640 (2)
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,380
  Μέγ. Btu/h 17,390
  Ονομ. kW 4.00 (2)
  Ελάχ. kW 1.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440 (2)
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120
  Μέγ. kW 5.1
Pto (Thermostat off) W 10.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.410
    Ονομ. kW 0.950 (2)
    Μέγ. kW 1.490
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.980
    Ελάχ. kW 0.270
    Ονομ. kW 0.980 (2)
Εσωτερική μονάδα Ναι
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 4.5 (3), 4.3 (4), 4.1 (5)
    Ψύξη A 4.3 (3), 4.1 (4), 4.0 (5)
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  220V
  230V
  240V