Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-K

FHQ35CAVEB / RXS35K2V1B FHQ50CAVEB / RXS50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 15.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 15.0 15.0
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 243 320
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.89 5.48
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.98 2.17
      Κατανάλωση kW 0.22 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.22 10.52
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.26 0.31
      Pdc kW 1.87 2.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.33 7.62
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.02 1.55
      Pdc kW 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.33 3.22
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.49 3.66
      Κατανάλωση kW 0.48 0.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.23 5.06
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,090.75 1,627.83
    Σχέδιο Ρ kW 3.10 4.35
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 1.59 1.38
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 3.85
      Ισχύς εισόδου kW 1.17 1.76
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.35 2.19
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.49 1.54
      Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.26 4.73
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.11 2.97
      Ισχύς εισόδου kW 1.07 1.64
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.98 1.81
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.69 3.84
      Ισχύς εισόδου kW 1.14 1.75
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.35 2.19
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.74 1.80
      Ισχύς εισόδου kW 0.28 0.31
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.29 5.89
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.39 0.59
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.65 2.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.26 3.93
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.4 5.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 785 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.18
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 15.0 15.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.0 6.0
Pto (Thermostat off) W 90 90
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°