Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXL-K

FHQ35CAVEB / RXL35K2V1B FHQ50CAVEB / RXL50K2V1B
Poff (λειτουργία Off) W 14.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 224 316
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.32 5.54
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.99 2.18
      Κατανάλωση kW 0.20 0.20
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 10.17 10.67
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.23 0.31
      Pdc kW 1.89 2.37
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 8.07 7.73
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.93 1.53
      Pdc kW 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.66 3.27
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51 3.69
      Κατανάλωση kW 0.44 0.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.77 5.14
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,039 1,600
    Σχέδιο Ρ kW 3.10 4.35
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.59 0.73
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74 3.95
      Ισχύς εισόδου kW 1.21 1.88
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.27 2.10
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.51 1.59
      Ισχύς εισόδου kW 0.27 0.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.65 4.87
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -25 -25
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.43 1.94
      Ισχύς εισόδου kW 1.06 1.62
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.35 1.20
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.73 3.95
      Ισχύς εισόδου kW 1.20 1.88
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.27 2.10
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.77 1.85
      Ισχύς εισόδου kW 0.26 0.30
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.75 6.07
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.59
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67 2.40
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.57 4.05
Απόδοση ψύξης Ονομ. Btu/h 11,590 17,050
  Ελάχ. kW 1.4 1.7
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,920 4,300
  Μέγ. kW 4.0 5.8
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,200 1,460
  Ελάχ. Btu/h 4,770 5,790
  Ονομ. kW 3.40 5.00
  Μέγ. Btu/h 13,640 19,770
  Μέγ. kcal / ωρ. 3,440 4,990
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 785 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.18
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h 4,430 5,450
  Ονομ. Btu/h 13,640 20,460
  Μέγ. kcal / ωρ. 4,380 5,850
  Μέγ. Btu/h 17,390 23,180
  Ονομ. kW 4.00 6.00
  Ελάχ. kW 1.3 1.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,440 5,160
  Ελάχ. kcal / ωρ. 1,120 1,370
  Μέγ. kW 5.1 6.8
Pto (Thermostat off) W 45.0 45.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW 0.410 0.580
    Ονομ. kW 0.950 1.570
    Μέγ. kW 1.490 2.310
  Θέρμανση Μέγ. kW 1.980 3.810
    Ελάχ. kW 0.270 0.330
    Ονομ. kW 1.010 1.790
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°