Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXL-J

FHQ35CAVEB / RXL35J3V1B FHQ50CAVEB / RXL50J3V1B
Poff (λειτουργία Off) W 15.0 15.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 15.0 15.0
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25 0.25
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 3.40 5.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 226 316
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 5.27 5.54
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.98 2.17
      Κατανάλωση kW 0.21 0.21
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 9.22 10.52
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.26 0.31
      Pdc kW 1.87 2.35
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 7.33 7.62
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 1.02 1.55
      Pdc kW 3.40 5.00
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.33 3.22
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.49 3.66
      Κατανάλωση kW 0.48 0.72
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.23 5.06
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,038 1,648
    Σχέδιο Ρ kW 3.10 4.35
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.59 0.84
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A+ A
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.73 3.84
      Ισχύς εισόδου kW 1.21 1.88
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.27 2.04
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.07 1.54
      Ισχύς εισόδου kW 0.20 0.33
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.24 4.73
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.15 2.97
      Ισχύς εισόδου kW 1.14 1.77
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.89 1.68
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.73 3.84
      Ισχύς εισόδου kW 1.21 1.88
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.27 2.04
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 0.48 0.67
      Ισχύς εισόδου kW 0.09 0.13
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.52 4.97
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.37 0.59
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67 2.34
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 4.57 3.93
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 475 (0.000) 785 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.58 3.18
Θέρμανση Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25 0.25
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 6.00
Pto (Thermostat off) W 45.0 45.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.95 1.57
  Θέρμανση Ονομ. kW 1.01 1.79
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°