FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B FHA71AVEB / RZQG71L8Y1B FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B
Εσωτερική μονάδα   FHA71AVEB   FHA100AVEB   FHA125AVEB FHA140AVEB
Εξωτερική μονάδα   RZQG71L8Y1   RZQG100L8Y1   RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   1.78 (3)   2.49 (3)   3.58 (3) 4.58 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW   1.82 (3)   2.60 (3)   3.48 (3) 4.27 (3)
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 (3)   3.81 (3)   3.35 (3) 2.92 (3)
  COP   4.13 (3)   4.15 (3)   3.89 (3) 3.63 (3)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   890   1,245 (0.000)   1,790 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.4
  SEER   6.86 6.86 6.11 6.11 6.01 6.01 6.22
  ηs, c %             246.0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 347 347 545 545 699 699 1,292
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
    EERd   3.82 3.82 4.13 4.13 3.52 3.52 2.92
    Ισχύς εισόδου kW 1.79 1.79 2.31 2.31 3.41 3.41 4.58
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.16 5.16 7.16 7.16 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.00 5.00 4.50 4.50 4.44 4.44 4.96
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.04 1.60 1.60 2.00 2.00 1.99
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.01 4.01 5.66 5.66 5.92 5.92 6.35
    EERd   9.47 9.47 7.86 7.86 7.45 7.45 7.23
    Ισχύς εισόδου kW 0.43 0.43 0.73 0.73 0.80 0.80 0.88
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.17 4.17 5.87 5.87 5.64 5.64 5.99
    EERd   12.6 12.58 10.1 10.14 9.69 9.69 10.61
    Ισχύς εισόδου kW 0.34 0.34 0.58 0.58 0.59 0.59 0.56
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.3 14.13 14.1 11.6
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23 4.22
  SCOPnet/A   4.34 4.34 4.64 4.64 4.25 4.25 4.22
  ηs,h %             165.9
  Pdh Heating capacity at -10° kW 6.740 7 9.710 10 12.51 13  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677 3,851
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.86 0.860 1.59 1.59 1.62 1.62 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.76 6.76 9.22 9.22 12.52 12.52 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   2.11 2.11 2.64 2.64 2.07 2.07 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 3.21 3.21 3.50 3.50 6.05 6.05 4.99
  TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 11.61
    COPd (δηλωμένο COP)   2.95 2.95 3.61 3.61 2.52 2.52 2.33
    Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.28 2.78 2.78 4.97 4.97 4.99
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 6.72 10.00 10.00 12.50 12.50 10.27
    COPd (δηλωμένο COP)   2.95 2.95 3.61 3.61 2.52 2.52 2.77
    Ισχύς εισόδου kW 2.28 2.28 2.78 2.78 4.97 4.97 3.71
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.74 4.74 6.54 6.54 7.61 7.61 6.25
    COPd (δηλωμένο COP)   3.99 3.99 4.04 4.04 3.92 3.92 4.21
    Ισχύς εισόδου kW 1.19 1.19 1.62 1.62 1.95 1.95 1.49
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.95 2.95 4.21 4.21 4.89 4.89 4.15
    COPd (δηλωμένο COP)   6.67 6.67 6.54 6.54 6.57 6.57 5.33
    Ισχύς εισόδου kW 0.45 0.45 0.65 0.65 0.75 0.75 0.78
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.36 3.36 4.81 4.81 5.37 5.37 4.82
    COPd (δηλωμένο COP)   7.70 7.70 7.58 7.58 7.35 7.35 6.49
    Ισχύς εισόδου kW 0.44 0.44 0.64 0.64 0.74 0.74 0.74
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
    Θέρμανση POFF kW   0.000   0.000   0.000 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
    Θέρμανση PSB kW   0.009   0.009   0.009 0.012
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.000
    Θέρμανση PTO kW   0.007   0.009   0.009 0.012
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 9.1   9.0   9.0    
    Θέρμανση PSB W 9.1   9.0   9.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0   0.0   0.0    
    POFF W 0.0   0.0   0.0    
Pto (Thermostat off) W 7.0   9.0   9.0    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)             Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW             0.0
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64 64 66 66 67 67  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 60 55 64 60 64 62  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.012
Σημειώσεις   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ