Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RXS-L3

FHA35AVEB / RXS35L3V1B
Εσωτερική μονάδα FHA35AVEB
Εξωτερική μονάδα RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40
  Ονομ. Btu/h 11,601.3
  Ονομ. kcal / ωρ. 2,923.5
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00
  Ονομ. Btu/h 13,648.6
  Ονομ. kcal / ωρ. 3,439.4
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.92
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.98
Ονομαστική απόδοση EER   3.70
  COP   4.08
  Annual energy consumption kWh 459 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
    Σχέδιο Ρ kW 3.40
    SEER   6.18
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 3.40
      EERd   3.70
      Κατανάλωση kW 0.92
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 2.51
      EERd   5.83
      Κατανάλωση kW 0.43
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.61
      EERd   8.77
      Κατανάλωση kW 0.18
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.64
      EERd   11.42
      Κατανάλωση kW 0.14
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
    Σχέδιο Ρ kW 3.10
    SCOP   4.43
    SCOPnet   4.46
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.63
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.47
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.47
      COPd (δηλωμένο COP)   2.20
      Ισχύς εισόδου kW 1.12
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.74
      COPd (δηλωμένο COP)   2.63
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 2.74
      COPd (δηλωμένο COP)   2.63
      Ισχύς εισόδου kW 1.04
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.67
      COPd (δηλωμένο COP)   4.57
      Ισχύς εισόδου kW 0.37
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.14
      COPd (δηλωμένο COP)   5.62
      Ισχύς εισόδου kW 0.20
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.34
      COPd (δηλωμένο COP)   7.19
      Ισχύς εισόδου kW 0.19
Pto (Thermostat off) W 10.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 14.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0
Poff (λειτουργία Off) W 14.0
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 61
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 53
  Μήκος σωληνώσεων Ψύξη Συνθήκες μέτρησης m 5.0
Σημειώσεις Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά